Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1122/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0424

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP))

Η Corina Crețu (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πυρηνική ασφάλειας και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου