Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2936(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1122/2016

Debaty :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Głosowanie :

PV 27/10/2016 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0424

Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

17. Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (członek Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi i Julia Pitera w imieniu grupy PPE, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 27.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności