Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1122/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0424

Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

17. Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016),

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi och Julia Pitera för PPE-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016),

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016),

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016),

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016),

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016),

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 27.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy