Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за двучерупчести мекотели Venus spp. в териториалните води на Италия (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 19 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно стандартите за оценка на сравнителните портфейли и процедурите за обмен на оценки (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава по искане на компетентните комисии:

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 септември 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, за който е предадено писмо за сезиране и срокът за внасяне на възражения е удължен от 1 на 3 месеца по искане на Европейската комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 6 октомври 2016 г. по искане на Европейската комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който компетентната комисия е поискала от Европейската комисия да внесе промяна:

Вследствие на прегледа на "Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES – C(2016)6272", комисията по рибарство изисква от Европейската комисия да внесе промяна в предложения текст на член 3:

"Независимо от член 1 задължението за разтоварване на улова на треска в съответствие с настоящия регламент се прилага само ако Регламент (ЕО) № 1342/2008 или глава III от него са отменени преди 1 януари 2017 г. "

Изразът "преди 1 януари 2017 г." следва да се промени на "считано от 1 януари 2017 г.".

Правна информация - Политика за поверителност