Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

19. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στα Βορειοδυτικά Ύδατα (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για τα δίθυρα μαλάκια Venus spp. στα ιταλικά χωρικά ύδατα (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1394/2014 της Επιτροπής, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας πελαγικών ειδών στα νοτιοδυτικά ύδατα (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για τους τύπους αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης και τις διαδικασίες ανταλλαγής των συναφών εκτιμήσεων (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων επιτροπών:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 5 Σεπτεμβρίου 2016

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει σταλεί η επιστολή με τη σχετική αίτηση διαβούλευσης και έχει παραταθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Οκτωβρίου 2016 κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία η αρμόδια επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει διορθωτικό:

Κατόπιν εξέτασης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως "Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES II a – C(2016)6272", η Επιτροπή Αλιείας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει διορθωτικό στο κείμενο του άρθρου 3 :

"Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων γάδου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται μόνον σε περίπτωση κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 ή του Κεφαλαίου III του ιδίου κανονισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017."

Οι λέξεις "πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017." πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις "με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017".

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου