Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg

19. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava perekonda Venus spp. kuuluvate karpide kohta Itaalia territoriaalvetes (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1394/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava hariliku kammelja püügi puhul Mustal merel (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 19. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL regulatiivsete tehniliste standarditega võrdlusportfelli hindamise nõuete ja hinnangute jagamise korra kohta (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 24. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega vastutava komisjoni taotluse alusel:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. septembrist 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul saadeti konsulteerimistaotlusega kiri ja tähtaega muudeti Euroopa Komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 6. oktoobrist 2016 Euroopa Komisjoni taotlusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul vastutav komisjon palus Euroopa Komisjonil teha paranduse esildatud teksti artiklis:

Pärast delegeeritud õigusakti Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes – C(2016)6272läbivaatamist palus kalanduskomisjon Euroopa Komisjonil teha esildatud teksti artiklis 3 järgmise paranduse:

„Olenemata artiklist 1 kohaldatakse tursa lossimise kohustust vastavalt käesolevale määrusele üksnes juhul, kui määrus (EÜ) nr 1342/2008 või selle III peatükk tunnistatakse kehtetuks enne 1. jaanuari 2017.

Sõnad enne 1. jaanuari 2017“ tuleks asendada sõnadega alates1. jaanuarist 2017“.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika