Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2016 - Strasbourg

19. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus venussimpukoiden (Venus spp.) pyyntiä Italian aluevesillä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1394/2014 muuttamisesta (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus piikkikampelan kalastusta Mustallamerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 148/2013 muuttamisesta (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä vertailusalkkujen arviointivaatimuksia ja arviointien jakamismenettelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. syyskuuta 2016

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta lausuntopyyntö on esitetty ja vastustamisen ilmaisemisen määräaika on komission pyynnöstä muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen:

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

vastustamisen määräaika: komission pyynnöstä 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta asiasta vastaava valiokunta on pyytänyt komissiota laatimaan oikaisun:

Kalatalousvaliokunta tarkasteli komission delegoitua asetusta tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia Pohjanmerellä ja unionin vesillä ICES-alueella IIa koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2016)6272) ja pyysi komissiota laatimaan oikaisun ehdotuksen 3 artiklaan:

"Sen estämättä, mitä 1 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaista turskasaaliiden purkamisvelvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos asetus (EY) N:o 1342/2008 tai sen III luku on kumottu ennen 1 päivää tammikuuta 2017."

Ilmaus "ennen 1 päivää tammikuuta 2017" olisi muutettava ilmaukseksi "1 päivästä tammikuuta 2017".

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö