Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 26. oktobris - Strasbūra

19. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos (C(2016)06439 – 2016/2943(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2016)06444 – 2016/2942(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu divvāku gliemju Venus spp. zvejniecībām Itālijas teritoriālajos ūdeņos (C(2016)06482 – 2016/2945(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 13. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2016)06500 – 2016/2946(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 14. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (C(2016)06606 – 2016/2958(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu akmeņplekstes zvejniecībām Melnajā jūrā (C(2016)06618 – 2016/2957(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 20. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 148/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 19. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem etalona portfeļu novērtēšanas standartiem un novērtēšanas procedūru apmaiņai (C(2016)06703 – 2016/2963(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģētā akta projekts, kuram pēc kompetento komiteju pieprasījuma ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 5. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru ir nosūtīta vēstule ar atzinuma pieprasījumu un kuram pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 6. oktobri, pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru kompetentā komiteja ir izteikusi pieprasījumu Eiropas Komisijai izdarīt labojumu:

Saistībā ar deleģētā akta “Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā (C(2016)6272” pārbaudi Zivsaimniecības komiteja pieprasīja Eiropas Komisijai izdarīt labojumu 3. pantā ierosinātajā tekstā:

Neatkarīgi no 1. panta pienākumu izkraut mencas nozvejas saskaņā ar šo regulu piemēro tikai tad, ja Regula (EK) Nr. 1342/2008 vai tās III nodaļa ir atcelta pirms 2017. gada 1. janvāra.

Frāze “pirms 2017. gada 1. janvāra” būtu jāaizstāj ar vārdiem “sākot ar 2017. gada 1. janvāri”.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika