Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg

19. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de tweekleppige weekdieren Venus spp. in de Italiaanse territoriale wateren (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1394/2014 van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde pelagische visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Middellandse Zee (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de tarbotvisserij in de Zwarte Zee (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 19 oktober 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende normen voor de beoordeling van benchmarkportefeuilles en de procedures voor het delen van deze beoordelingen (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 oktober 2016

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd op verzoek van de commissies ten principale:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 september 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: PECH

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvan de brief was toegezonden en waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren op verzoek van de Europese Commissie is verlengd van 1 maand naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 oktober 2016 op verzoek van de Europese Commissie.

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de commissie ten principale de Europese Commissie heeft verzocht om rectificatie:

Na de bespreking van de gedelegeerde handeling "Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa – C(2016)6272", heeft de Commissie Visserij de Europese Commissie verzocht om een rectificatie van de in artikel 3 voorgestelde tekst:

"In afwijking van artikel 1 is de verplichting tot het aanlanden van de kabeljauwvangsten uit hoofde van deze verordening alleen van toepassing indien Verordening (EG) nr. 1342/2008 of hoofdstuk III daarvan voor 1 januari 2017 wordt ingetrokken."

De woorden "voor 1 januari 2017" dienen te worden vervangen door "met ingang van 1 januari 2017".

Juridische mededeling - Privacybeleid