Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

19. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách (C(2016)06439 – 2016/2943(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vjuhozápadných vodách (C(2016)06444 – 2016/2942(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri lastúrnikoch Venus spp. v talianskych pobrežných vodách (C(2016)06482 – 2016/2945(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách (C(2016)06500 – 2016/2946(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2016)06606 – 2016/2958(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov kalkana veľkého v Čiernom mori (C(2016)06618 – 2016/2957(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 148/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení (C(2016)06703 – 2016/2963(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok na žiadosť príslušných výborov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. septembra 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

Pridelené: gestorský výbor: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bol zaslaný list o postúpení a lehota na vznesenie námietok bola predĺžená o 1 až 3 mesiace na žiadosť Európskej komisie:

– ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 6. októbra 2016, na žiadosť Európskej komisie.

Pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého príslušný výbor požiadal Európsku komisiu, aby bol navrhovaný text opravený:

Na základe posúdenia delegovaného aktu „Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa – C(2016)6272“ Výbor pre rybárstvo požiadal Európsku komisiu o korigendum článku 3 v navrhovanom texte:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, sa povinnosť vylodiť úlovky tresky škvrnitej podľa tohto nariadenia uplatňuje len vtedy, ak sa nariadenie (ES) č. 1342/2008 alebo jeho kapitola III zruší pred 1. januárom 2017.“

Bude potrebné zmeniť znenie „pred 1. januárom 2017." na výraz „s účinnosťou od 1. januára 2017“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia