Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

20. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за Директива на Съвета за изменение с цел адаптирането му към техническия прогрес на приложениеII към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на оловото (COM(2016)05602016/2962(RPS) - срок: 9 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ENVI, ITRE

- Регламент на Комисията за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - срок: 11 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IV и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - срок: 11 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на специалното одобрение за операции с едномоторни самолети с турбинен двигател през нощта или при метеорологични условия, налагащи летене по уреди, и на изискванията за одобрение за обучението по опасни товари, свързано с търговски специализирани операции, нетърговски операции на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга и нетърговски специализирани операции на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - срок: 10 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - срок: 22 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на списъка на активните вещества (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - срок: 19 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на референтна лаборатория на ЕС за заболявания, причинени от вируси от рода Capripox (заразен нодуларен дерматит и шарка по овцете и козите), за предвиждане на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - срок: 14 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на параметрите за преобразуване на странични животински продукти в биогаз или компост, условията за внос на храни за домашни любимци и за износ на преработен оборски тор (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - срок: 18 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - срок: 7 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - срок: 7 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност