Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk

20. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- návrh směrnice Rady, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo (COM(2016)05602016/2962(RPS) - lhůta: 9. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: ENVI, ITRE

- nařízení Komise, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - lhůta: 11. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy IV a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - lhůta: 11. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zvláštní schválení provozu jednomotorových turbínových letounů v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů a požadavky na schválení výcviku v oblasti nebezpečného zboží v souvislosti se zvláštním obchodním provozem, neobchodním provozem složitých motorových letadel a se zvláštním neobchodním provozem složitých motorových letadel (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - lhůta: 10. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - lhůta: 22. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - lhůta: 19. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - lhůta: 14. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o parametry pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost, podmínky pro dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pro vývoz zpracovaného hnoje (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - lhůta: 18. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - lhůta: 7. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - lhůta: 7. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí