Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

20. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τον μόλυβδο (COM(2016)05602016/2962(RPS) - προθεσμία: 9 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : IMCO
γνωμοδότηση: ENVI, ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - προθεσμία: 11 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - προθεσμία: 11 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά την ειδική έγκριση των νυκτερινών πτητικών λειτουργιών ή πτητικών λειτουργιών υπό μετεωρολογικές συνθήκες ενόργανης πτήσης μονοκινητήριων αεροπλάνων με στροβιλοκινητήρα, καθώς και όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης της εκπαίδευσης όσον αφορά τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται με εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες και μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών και μη εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - προθεσμία: 10 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων με την προσθήκη ενός παραρτήματος σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - προθεσμία: 22 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον κατάλογο των δραστικών ουσιών (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - προθεσμία: 19 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για ασθένειες που προκαλούνται από τους ιούς capripox (λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα και ευλογιά των αιγοπροβάτων), για τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αυτό και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - προθεσμία: 14 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις παραμέτρους για τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο ή τη λιπασματοποίησή τους, τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς και για την εξαγωγή μεταποιημένης κόπρου (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - προθεσμία: 18 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D047413/01 –2016/2938(RPS) - προθεσμία: 7 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D047414/01 –2016/2937(RPS) - προθεσμία: 7 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου