Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg

20. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa plii osas (COM(2016)05602016/2962(RPS) - tähtaeg: 9. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE

- Komisjoni määrus, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 teatavate sätete kohaldamiseks (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - tähtaeg: 11. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) IV ja X lisa (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - tähtaeg: 11. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 seoses eriloaga ühemootoriliste turbiinlennukite käitamiseks öölendudel või instrumentaallennuilma tingimustes ning nõuetega, mille alusel kiidetakse heaks ohtlike kaupade alane koolitus, mis on seotud äriliste erilendude, mitteärilise transpordi lendudeks kasutatavate keerukate mootorõhusõidukite ja mitteärilise transpordi erilendudeks kasutatavate keerukate mootorõhusõidukite käitamisega (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - tähtaeg: 10. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, lisades sellele lisa, mis sisaldab ühtlustatud teavet tervisealases hädaolukorras tegutsemise kohta (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - tähtaeg: 22. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse toimeainete loetelu osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - tähtaeg: 19. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega määratakse ELi referentlabor lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haiguste (nodulaarne dermatiit ning lammaste ja kitsede rõuged) jaoks, sätestatakse selle labori täiendavad kohustused ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - tähtaeg: 14. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses loomsete kõrvalsaaduste biogaasiks muundamise või kompostimise parameetritega, lemmikloomatoidu impordi tingimuste ja töödeldud sõnniku ekspordi tingimustega (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - tähtaeg: 18. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D047413/01 - 2016/2938(RPS) - tähtaeg: 7. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (D047414/01 - 2016/2937(RPS) - tähtaeg: 7. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika