Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

20. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo nuostatos dėl švino (COM(2016)05602016/2962(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 9 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: ENVI, ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IV ir X priedai (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus specialiųjų patvirtinimų ir dėl mokymo, susijusio su pavojingų krovinių vežimu vykdant komercinius specialiuosius skrydžius, nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, patvirtinimo reikalavimų (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo pridedant priedą dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 22 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos nuostatos dėl veikliųjų medžiagų sąrašo (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 19 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo skiriama ES etaloninė Capripoxvirus genties virusų sukeliamų ligų (žvynelinės ir avių ir ožkų raupų) laboratorija, nustatomos papildomos šios laboratorijos pareigos ir užduotys ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų transformavimo į biodujas ar kompostą kriterijų, gyvūnų augintinių ėdalo importo ir perdirbto mėšlo eksporto sąlygų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 18 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika