Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg

20. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat lood betreft (COM(2016)05602016/2962(RPS) - termijn: 9 januari 2017)
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: ENVI, ITRE

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - termijn: 11 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - termijn: 11 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat betreft de specifieke goedkeuring van vluchtuitvoeringen met vleugelvliegtuigen met één turbinemotor bij nacht of in instrumentweersomstandigheden en de goedkeuringseisen voor de opleiding met betrekking tot gevaarlijke goederen voor commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen, niet-commerciële vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen en niet-commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - termijn: 10 januari 2017)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels door toevoeging van een bijlage over geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - termijn: 22 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat de lijst van werkzame stoffen betreft (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - termijn: 19 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor door geitepokkenvirussen veroorzaakte ziekten (nodulaire dermatose en schapen- en geitenpokken), tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken voor dit laboratorium en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - termijn: 14 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft parameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas of compost en voorwaarden voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren en voor de uitvoer van verwerkte mest (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - termijn : 18 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - termijn: 7 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - termijn: 7 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid