Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

20. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do ołowiu (COM(2016)0560 2016/2962(RPS)) - termin: 9 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI, ITRE

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D045714/03 2016/2940(RPS)) - termin: 11 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki IV i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (D045867/03 – 2016/2941(RPS)) - termin: 11 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do szczególnego zatwierdzenia dotyczącego operacji jednosilnikowego samolotu turbinowego w nocy lub w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów oraz do wymogów w zakresie zatwierdzania szkolenia na temat materiałów niebezpiecznych dotyczącego zarobkowych operacji specjalistycznych, operacji niezarobkowych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym i niezarobkowych operacji specjalistycznych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym (D045909/03 – 2016/2939(RPS)) - termin: 10 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (D046374/04 – 2016/2960(RPS)) - termin: 22 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie wykazu substancji czynnych (D046976/01 2016/2949(RPS)) - termin: 19 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. chorób wywoływanych przez wirusy capripox (choroby guzowatej skóry bydła oraz ospy owiec i kóz), ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D047122/02 2016/2944(RPS)) - termin: 14 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego obornika (D047366/02 – 2016/2947(RPS)) - termin: 18 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D047413/01 – 2016/2938(RPS)) - termin: 7 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D047414/01 – 2016/2937(RPS)) - termin: 7 stycznia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności