Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

20. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Rady, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo (COM(2016)0560 - 2016/2962(RPS) - lehota: 9 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: ENVI, ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (D045714/03 - 2016/2940(RPS) - lehota: 11 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy IV a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D045867/03 - 2016/2941(RPS) - lehota: 11 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o osobitné povolenie na prevádzku jednomotorových letúnov s turbínovým motorom v noci alebo za meteorologických podmienok na let podľa prístrojov a schvaľovacie požiadavky na výcvik týkajúci sa nebezpečného nákladu, ktorý súvisí s obchodnou špeciálnou prevádzkou, neobchodnou prevádzkou zložitých motorových lietadiel a neobchodnou špeciálnou prevádzkou zložitých motorových lietadiel (D045909/03 - 2016/2939(RPS) - lehota: 10 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. .../.., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - lehota: 22 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok (D046976/01 - 2016/2949(RPS) - lehota: 19 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre choroby spôsobené vírusmi capripox (nodulárna dermatitída a kiahne oviec a kôz), stanovuje ďalšia zodpovednosť a úlohy tohto laboratória a mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D047122/02 - 2016/2944(RPS) - lehota: 14 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o parametre transformácie vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo kompost, podmienky na dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá a na vývoz spracovaného hnoja (D047366/02 - 2016/2947(RPS) - lehota: 18 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D047413/01 - 2016/2938(RPS) - lehota: 7 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D047414/01 - 2016/2937(RPS) - lehota: 7 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia