Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 275kWORD 82k
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Presidentuuri teadaanne
 4.Tänuavaldus
 5.Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  6.2.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  6.3.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (hääletus)
  6.4.Globiliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Eesti taotlus EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (hääletus)
  6.5.Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II (hääletus)
  6.6.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***II (hääletus)
  6.7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (hääletus)
  6.8.Transrasvad (hääletus)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Kontrollikoja 2015. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 11.ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (arutelu)
 12.Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (arutelu)
 13.Afganistan, täpsemalt ELi kohustused ja Euroopa Parlamendi roll Afganistani ja ELi ühistes edasistes sammudes seoses migratsiooniküsimustega (arutelu)
 14.Olukord Valgevenes (arutelu)
 15.Ajakirjanike olukord Türgis (arutelu)
 16.Delegatsioonide koosseis
 17.Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (arutelu)
 18.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 20.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 21.Esitatud dokumendid
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.10.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega 60 aasta möödumise puhul Ungari rahva ülestõusust nõukogude diktatuuri vastu.


3. Presidentuuri teadaanne

President esines järgmise teadaandega:

„Nagu esmaspäeval teatavaks tehtud, pöördusin parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee poole kahe parlamendiliikme, Steven Woolfe'i ja Mike Hookemi vahejuhtumi küsimuses ning palusin nõuandekomiteel teha kiiresti otsus. Nõuandekomitee edastas mulle oma soovituse. Sellest järeldus, et kahe süüdistatava parlamendiliikme versioonide asjaolud erinevad märkimisväärselt ja ilmselt ei ole vahejuhtumil otseseid tunnistajaid. Muu hulgas rõhutatakse, et kuna tegemist on tõsise küsimusega tegemist on füüsilise vägivallaga ja sellel võivad olla kriminaalõiguslikud tagajärjed, on selle küsimuse selgitamiseks vaja täiendavat uurimist.

Seepärast otsustasin järgida nõuandekomitee soovitust ja pöörduda küsimusega Prantsuse pädevate ametiasutuste poole. Edastasin asja prokuratuurile.

Uurimise tulemuste põhjal teen otsuse võimaliku karistuse kohaldamiseks vastavalt kodukorra artiklile 166.

Hoian teid kursis selle kahetsusväärse vahejuhtumi edasise käsitlemisega.


4. Tänuavaldus

President avaldas Euroopa Parlamendi nimel tänu asepeasekretär Francesca Rattile, kes jääb pensionile.


5. Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta kohtumise järeldused (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta kohtumise järeldused (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nigel Farage, Bill Etheridge eelmiste sõnavõttude ja hommikuse presidentuuri teadaande teemal (president tegi täpsustusi), Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel (president palus ja andis selgitusi), Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Bill Etheridge kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Konstantinos Papadakisele, kes sellele vastas, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ja Georgios Epitideios.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võttis Maria Grapini arutelu läbiviimise teemal.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võtsid:

- Mike Hookem isikliku avalduse tegemiseks Manfred Weberi ja presidendi sõnavõttude kohta arutelu alguses (president andis selgitusi);

- Nigel Farage Euroopa Parlamendi Strasbourgis asuvate hoonete ekstraterritoriaalsuse teemal (president tuletas meelde parlamendiliikmete suhtes kohaldatavaid käitumisreegleid ja selgitas asjaolusid, mille pärast edastati küsimus vabariigi peaprokurörile);

- Philippe Lamberts Ungari opositsiooni peamise päevalehe sulgemise ja selle ostmise teemal Ungari peaministrile lähedalseisva isiku poolt;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza Diyarbakiri kahe linnapea vahistamise ja Valloonia vastuseisu teemal laiaulatusliku majandus- ja kaubandusleping sõlmimisele (president andis selgitusi).

Sõna võtsid president, kes tervitas kahte ametist lahkuvat parlamendiliiget Matthias Grootet ja Richard Howittit.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve III jao assigneeringute kohta (komisjon);

— Muudatusettepanekute projektid Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta, mis puudutavad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, Kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust.

Aluslepingute kohaselt on muudatusettepanekute projektide vastuvõtmiseks vajalik Euroopa Parlamendi koosseisu liikmete häälteenamus.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on toodud lisas „Vastuvõetud tekstid“.)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Sõnavõtud


Enne hääletust:

Jens Geier (raportöör) esines esmalt järgmise avaldusega:

„17. oktoobril 2016. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu kirjaliku muutmisettepaneku. Lisaks tavapärasele põllumajanduse ja kalanduse kuluvajaduste eelarvestuse ajakohastamisele sisaldab kirjalik muutmisettepanek mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 läbivaatamise olulisi elemente. See näitab, et 2017. aasta eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine on oluliselt seotud. Euroopa Parlament jääb ootama, et nõukogu teeks otsuse hiljemalt kirjaliku muutmisettepaneku üle peetava lepitusmenetluse alguseks. Euroopa Parlament on otsustanud lõpetada 2017. aasta eelarve menetlemise ja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käesoleva aasta lõpuks. Selleks on vaja pidada järjepidevaid läbirääkimisi. Euroopa Parlament ootab selles osas nõukogult hea tahte ilmutamist.

Jens Geier tegi seejärel ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste tegemiseks:

Arvnäitajad:

— Punkt 15 04 77 12 „Ettevalmistav tegevus – Euroopa festivalidele, festivalid Euroopale (Europe for Festivals, Festivals for Europe, EFFE)(muudatusettepanek 529): makseid korrigeeritakse 175 000 eurole.

Eelarveread:

— Punkt 09 05 77 10 „Katseprojekt— Parimate tavade raamistik võitluseks laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetist(muudatusettepanek 1573): punkt muudetakse punktiks 09 04 77 10.

— Punkt 33 02 77 19 „Katseprojekt— Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu“ (muudatusettepanek 1611): punkt muudetakse punktiks 15 02 77 19.

Indrek Tarand (raportöör) tegi ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste tegemiseks I jaos (Euroopa Parlament Ametikohtade loetelu):

— Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktori ametikoha osas sõnade „üks alaline AD 12 ametikoht“ asemel peaksid olema sõnad „üks ajutine AD 12 ametikoht.

— Muudatusettepanek 1556 pannakse hääletusele kahes osas (fraktsioonide puhul pannakse eraldi hääletusele „üle 76 ametikoha“ ).

Parlamendi president märkis, et viimane taotlus esitati pärast tähtaja möödumist ja seda ei ole võimalik menetleda.

Parlament võttis vastu teised tehtud muudatused.

Janusz Korwin-Mikke arvnäitajate teemal, Jens Geier andis selgitusi.

Hääletuse ajal: Marc Tarabella hääletuse kulgemise teemal.

Pärast hääletust:

Ivan Lesay (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks erinevused Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohtades ning oli nõus lepituskomitee kokkukutsumisega kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktiga c.


6.2. Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0411)


6.3. Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (hääletus)

Komisjoni avaldus: Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (2016/2931(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1173/2016

Vastu võetud (P8_TA(2016)0412)


6.4. Globiliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Eesti taotlus EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Eesti taotlus – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG-komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0413)


6.5. Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0414)


6.6. Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0415)


6.7. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta [2016/2101(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transrasvad (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000105/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano, ENVI komisjoni nimel komisjonile: Transrasvad (transrasvhapped) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000106/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano, ENVI komisjoni nimel komisjonile: Transrasvad (transrasvhapped) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Resolutsiooni ettepanek B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0417).


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jens Geier ja Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr ja Seán Kelly

Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly ja Jasenko Selimovic

Soovitus teisele lugemisele: Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy ja Seán Kelly

Soovitus teisele lugemisele: Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transrasvad - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan ja Seán Kelly.


(Istung katkestati kell 13.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Kontrollikoja 2015. aasta aruande tutvustamine (arutelu)

Kontrollikoja 2015. aasta aruande tutvustamine (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (kontrollikoja president) esines ettekandega.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Louis Aliot fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tomáš Zdechovský ja Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt ja Petri Sarvamaa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Klaus-Heiner Lehne.

Arutelu lõpetati.


11. ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000126/2016), mille esitas(id) Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Hohlmeier ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara komisjonile: ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt ja Jean Lambert esitasid küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis ja Igor Šoltes.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


12. Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr ja György Hölvényi.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok ja László Tőkés.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen ja Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Põhja-Iraagis Mosulis (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Mosulis ja Põhja-Iraagis (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2016 protokollipunkt 8.5.


13. Afganistan, täpsemalt ELi kohustused ja Euroopa Parlamendi roll Afganistani ja ELi ühistes edasistes sammudes seoses migratsiooniküsimustega (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Afganistan, täpsemalt ELi kohustused ja Euroopa Parlamendi roll Afganistani ja ELi ühistes edasistes sammudes seoses migratsiooniküsimustega (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri ja Pina Picierno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


14. Olukord Valgevenes (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, ja Jens Nilsson fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Anna Elżbieta Fotyga.

Sõna võttis Corina Crețu.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmise osaistungjärgu ajal.


15. Ajakirjanike olukord Türgis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Ajakirjanike olukord Türgis (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatrix von Storch, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous ja Patrick Le Hyaric.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues ja Georgi Pirinski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan ja Julie Ward.

Sõna võttis Corina Crețu.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky ja Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho ja Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy ja Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2016 protokollipunkt 8.6.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


16. Delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Brian Crowley asemel Emma McClarkin.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


17. Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Corina Crețu.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi ja Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2016 protokollipunkt 8.7.


18. Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Raport ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki ja Marian-Jean Marinescu tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Ivan Lesay (nõukogu eesistuja) ja Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Miroslav Poche fraktsiooni S&D nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Petri Sarvamaa.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki ja Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2016 protokollipunkt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.


19. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava perekonda Venus spp. kuuluvate karpide kohta Itaalia territoriaalvetes (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1394/2014, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate pelaagiliste liikide püügiga edelapiirkonna vetes (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava hariliku kammelja püügi puhul Mustal merel (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 148/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 19. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL regulatiivsete tehniliste standarditega võrdlusportfelli hindamise nõuete ja hinnangute jagamise korra kohta (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 24. oktoobrist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega vastutava komisjoni taotluse alusel:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. septembrist 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul saadeti konsulteerimistaotlusega kiri ja tähtaega muudeti Euroopa Komisjoni taotluse alusel 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 6. oktoobrist 2016 Euroopa Komisjoni taotlusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul vastutav komisjon palus Euroopa Komisjonil teha paranduse esildatud teksti artiklis:

Pärast delegeeritud õigusakti Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes – C(2016)6272läbivaatamist palus kalanduskomisjon Euroopa Komisjonil teha esildatud teksti artiklis 3 järgmise paranduse:

„Olenemata artiklist 1 kohaldatakse tursa lossimise kohustust vastavalt käesolevale määrusele üksnes juhul, kui määrus (EÜ) nr 1342/2008 või selle III peatükk tunnistatakse kehtetuks enne 1. jaanuari 2017.

Sõnad enne 1. jaanuari 2017“ tuleks asendada sõnadega alates1. jaanuarist 2017“.


20. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa plii osas (COM(2016)05602016/2962(RPS) - tähtaeg: 9. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE

- Komisjoni määrus, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 teatavate sätete kohaldamiseks (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - tähtaeg: 11. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) IV ja X lisa (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - tähtaeg: 11. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 seoses eriloaga ühemootoriliste turbiinlennukite käitamiseks öölendudel või instrumentaallennuilma tingimustes ning nõuetega, mille alusel kiidetakse heaks ohtlike kaupade alane koolitus, mis on seotud äriliste erilendude, mitteärilise transpordi lendudeks kasutatavate keerukate mootorõhusõidukite ja mitteärilise transpordi erilendudeks kasutatavate keerukate mootorõhusõidukite käitamisega (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - tähtaeg: 10. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, lisades sellele lisa, mis sisaldab ühtlustatud teavet tervisealases hädaolukorras tegutsemise kohta (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - tähtaeg: 22. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse toimeainete loetelu osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - tähtaeg: 19. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega määratakse ELi referentlabor lammaste ja kitsede rõugeviiruste põhjustatud haiguste (nodulaarne dermatiit ning lammaste ja kitsede rõuged) jaoks, sätestatakse selle labori täiendavad kohustused ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - tähtaeg: 14. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses loomsete kõrvalsaaduste biogaasiks muundamise või kompostimise parameetritega, lemmikloomatoidu impordi tingimuste ja töödeldud sõnniku ekspordi tingimustega (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - tähtaeg: 18. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa (D047413/01 - 2016/2938(RPS) - tähtaeg: 7. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (D047414/01 - 2016/2937(RPS) - tähtaeg: 7. jaanuar 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


21. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 28/2016 - III jagu - Komisjon (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 5/2016 - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 29/2016 – III jagu – Komisjon (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 30/2016 – III jagu – Komisjon (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 5-INF/2016 – Euroopa Kohus (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 6-INF/2016 – Euroopa Kohus (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 7-INF/2016 – Euroopa Kohus (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 593.008/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.40.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Õigusteave - Privaatsuspoliitika