Index 
Jegyzőkönyv
PDF 286kWORD 82k
2016. október 26., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az elnök közleménye
 4.Tiszteletnyilvánítás
 5.Az Európai Tanács október 20–21-i ülésének következtetései (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének tervezete - összes szakasz (szavazás)
  
6.2.Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)
  
6.3.A többéves pénzügyi keret félidős értékelése (szavazás)
  
6.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelem (szavazás)
  
6.5.A közszférabeli szervezetek honlapjainak akadálymentesítése ***II (szavazás)
  
6.6.A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések ***II (szavazás)
  
6.7.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (szavazás)
  
6.8.Transzzsírsavak (szavazás)
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A Számvevőszék 2015. évi éves jelentésének ismertetése (vita)
 11.A gyermekek védelmét szolgáló uniós politikák és intézkedések a migrációval összefüggésben (vita)
 12.Az észak-iraki/moszuli helyzet (vita)
 13.Afganisztán, különösen az uniós kötelezettségvállalások és az Európai Parlament szerepe az „EU–Afganisztán közös előrelépés a migrációval kapcsolatos kérdésekben” témájában (vita)
 14.A belaruszi helyzet (vita)
 15.Az újságírók helyzete Törökországban (vita)
 16.Küldöttségek összetétele
 17.A nukleáris biztonság és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása (vita)
 18.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács - 2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás - 2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás - 2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás (vita)
 19.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 20.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 21.Dokumentumok benyújtása
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a magyar nép szovjet diktatúra elleni felkelésének 60. évfordulója alkalmából.


3. Az elnök közleménye

Az elnök a következőket közli:

„Amint azt hétfőn bejelentettem, a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottsághoz fordultam a két parlamenti képviselő, Steven Woolfe és Mike Hookem heves szóváltásának ügyében, és kértem a tanácsadó bizottságot, hogy sürgősen hozzon határozatot. A tanácsadó bizottság eljuttatta hozzám ajánlását, melynek végkövetkeztetése, hogy a két érintett képviselő által közölt tények jelentősen eltérnek egymástól, és az események közvetlen tanúk nélkül zajlottak. Ezenfelül a bizottság kiemeli, hogy tekintettel a megismert tények súlyosságára – fizikai erőszak történt – és lehetséges büntetőjogi következményeire, további nyomozásra van szükség az ügy tisztázásához.

Következésképpen úgy döntöttem, hogy követem a tanácsadó bizottság ajánlását, és az ügyet az illetékes francia hatóságok elé terjesztettem. Az üggyel az államügyészhez fordultam.

A nyomozás eredményei alapján hozok majd esetlegesen döntést a 166. cikk alapján kiszabandó szankciókról.

Tájékoztatni fogom Önöket a sajnálatos esettel kapcsolatos fejleményekről.”


4. Tiszteletnyilvánítás

Az elnök a Parlament nevében tiszteletét nyilvánítja Francesca Ratti főtitkárhelyettesnek nyugdíjba vonulása előtt.


5. Az Európai Tanács október 20–21-i ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács október 20–21-i ülésének következtetései (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nigel Farage, Bill Etheridge az előző felszólalásokról és az elnök reggeli közleményéről (az elnök pontosítást tesz), Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében (az elnök pontosításokat kér és tesz), Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Konstantinos Papadakis, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bill Etheridge aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Konstantinos Papadakis, aki válaszol a kérdésre, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Balczó Zoltán, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Gáll-Pelcz Ildikó, Szanyi Tibor, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg és Georgios Epitideios.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Maria Grapini a vita lebonyolításáról.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal:

- Mike Hookem személyes ügyben, Manfred Webernek és az elnöknek a vita elején elhangzott megnyilvánulásával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz);

- Nigel Farage, a Parlament strasbourgi épületeinek területenkívüliségével kapcsolatban (az elnök emlékeztet a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokra, és szemlélteti a körülményeket, amelyek miatt az ügyet az államügyész elé terjesztette);

- Philippe Lamberts, a magyarországi vezető ellenzéki lap megszüntetéséről és a magyar miniszterelnök közeli ismerőse általi felvásárlásáról;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza Diyarbakir két társpolgármesterének letartóztatásáról és a CETA megállapodás megkötésének Vallónia általi elutasításáról (az elnök pontosítást tesz).

Felszólal: az elnök üdvözöl két leköszönő képviselőt, Matthias Grootét és Richard Howittotet és Richard Howitt.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének tervezete - összes szakasz (szavazás)

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó III. szakaszához;

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszához, melyek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a Bíróságra, az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak.

A Szerződéseknek megfelelően a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások


A szavazás előtt:

Jens Geier (előadó) a következő nyilatkozatot teszi:

„2016. október 17-én a Bizottság módosító indítványt fogadott el. A mezőgazdasági és halászati kiadások becsült szükségleteinek szokásos naprakésszé tételén túl a módosító indítvány tartalmazza a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának alapvető elemeit. Bemutatja a 2017. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata közötti alapvető összefüggéseket. A Parlament azt várja a Tanácstól, hogy legkésőbb az egyeztetési eljárás megkezdésekor nyilvánítson véleményt erről a módosító indítványról. Az Európai Parlament szilárd elhatározása, hogy a 2017. évi költségvetési eljárást és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát ez év végéig lezárja. Ehhez következetes tárgyalásokra van szükség. Erre való tekintettel az Európai Parlament elvárja, hogy a Tanács tegyen tanúbizonyságot jó szándékáról.”

Jens Geier ezt követően a következő technikai változtatásokat javasolja:

Összegek:

— 15 04 77 12. jogcím – „Előkészítő intézkedés – Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE)” (529. módosítás): a kifizetések kiigazítása 175 000 EUR-ra.

Költségvetési jogcímek:

— 09 05 77 10. jogcím – „Kísérleti projekt – A gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelmet szolgáló bevált gyakorlatok kerete” (1573. módosítás): a költségvetési jogcím javítása a következőre: 09 04 77 10.

— 33 02 77 19. jogcím – „Kísérleti projekt – A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése” (1611. módosítás): a költségvetési jogcím javítása a következőre: 15 02 77 19.

Végezetül Indrek Tarand (előadó) a következő technikai változtatásokat javasolja az I. szakaszhoz (Európai Parlament – Létszámterv):

— Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot illetően az „egy állandó AD12 álláshely” helyett: „egy ideiglenes AD12 álláshely”.

— Az 1556. módosításról két részben szavaznak (a „+76 álláshely a képviselőcsoportok számára” részről külön szavaznak.)

Az elnök, aki megállapítja, hogy ez utóbbi kérést a határidő lejárta után nyújtották be, nem fogadja el azt.

A Parlament jóváhagyja a többi javasolt változtatást.

Janusz Korwin-Mikke a számokról, Jens Geier pontosítást tesz.

A szavazás alatt, Marc Tarabella, a szavazás lebonyolításáról.

A szavazás után:

Ivan Lesay (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közti különbséget, és egyetért az egyeztetőbizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti összehívásával.


6.2. Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jens Geier és Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0411)


6.3. A többéves pénzügyi keret félidős értékelése (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A többéves pénzügyi keret félidős értékelése (2016/2931(RSP))

Állásfoglalási indítvány B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0412)


6.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelem (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0413)


6.5. A közszférabeli szervezetek honlapjainak akadálymentesítése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2016)0414)


6.6. A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2016)0415)


6.7. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak végrehajtása [2016/2101(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transzzsírsavak (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000105/2016) felteszi: Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A transzzsírok (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000106/2016) felteszi: Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A transzzsírok (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Állásfoglalási indítvány B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0417).


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jens Geier és Indrek Tarand-jelentés – A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr és Seán Kelly

A többéves pénzügyi keret félidős értékelése(2016/2931(RSP))B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly és Jasenko Selimovic

Dita Charanzová ajánlása második olvasatra – A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy és Seán Kelly

Anthea McIntyre ajánlása második olvasatra – A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil és Seán Kelly

Alfred Sant-jelentés – A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transzzsírsavak(2016/2637(RSP))B8-1115/2016
Biljana Borzan és Seán Kelly.


(A 13.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A Számvevőszék 2015. évi éves jelentésének ismertetése (vita)

A Számvevőszék 2015. évi éves jelentésének ismertetése (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (a Számvevőszék elnöke) rövid ismertetést tart.

Felszólal: Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Louis Aliot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Deutsch Tamás, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský és Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt és Petri Sarvamaa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Klaus-Heiner Lehne.

A vitát berekesztik.


11. A gyermekek védelmét szolgáló uniós politikák és intézkedések a migrációval összefüggésben (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000126/2016) felteszi: Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea és Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier és Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Laura Ferrara, a Bizottsághoz: A gyermekek védelmét szolgáló uniós politikák és intézkedések a migrációval összefüggésben (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt és Jean Lambert kifejti a kérdést.

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Jiří Pospíšil aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis és Igor Šoltes.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.


12. Az észak-iraki/moszuli helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az észak-iraki/moszuli helyzet (2016/2956(RSP))

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Aymeric Chauprade, független, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr és Hölvényi György.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok és Tőkés László.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk és Sógor Csaba.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Szanyi Tibor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen és Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az észak-iraki/moszuli helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a moszuli/észak-iraki helyzetről (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.27-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


13. Afganisztán, különösen az uniós kötelezettségvállalások és az Európai Parlament szerepe az „EU–Afganisztán közös előrelépés a migrációval kapcsolatos kérdésekben” témájában (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Afganisztán, különösen az uniós kötelezettségvállalások és az Európai Parlament szerepe az „EU–Afganisztán közös előrelépés a migrációval kapcsolatos kérdésekben” témájában (2016/2948(RSP))

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri és Pina Picierno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.


14. A belaruszi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A belaruszi helyzet (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Jens Nilsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou és Anna Elżbieta Fotyga.

Felszólal: Corina Crețu.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


15. Az újságírók helyzete Törökországban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az újságírók helyzete Törökországban (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous és Patrick Le Hyaric.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues és Georgi Pirinski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan és Julie Ward.

Felszólal: Corina Crețu.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky és Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho és Miltiadis Kyrkos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić és Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy és Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az újságírók helyzetéről Törökországban (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.27-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


16. Küldöttségek összetétele

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Brian Crowley helyére Emma McClarkin.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


17. A nukleáris biztonság és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nukleáris biztonság és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Corina Crețu.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi és Julia Pitera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo és Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a nukleáris biztonságról és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.27-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


18. 2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács - 2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás - 2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás - 2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Közös Vállalkozás (vita)

Második jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Második jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Második jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Második jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki és Marian-Jean Marinescu előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Ivan Lesay (a Tanács soros elnöke) és Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Petri Sarvamaa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki és Marian-Jean Marinescu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.27-i jegyzőkönyv, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. pont .


19. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete bizonyos tengerfenéki fajoknak az északnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Vénusz-kagyló (Venus spp.) Olaszország területi vizein folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv meghatározásáról (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes kisméretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 14.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 20.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatát érintő visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 20.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 19.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a benchmark-portfóliók értékelésére vonatkozó követelményekre és az értékelésmegosztási eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 5.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása 2 hónappal

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében a felkérő levelet elküldték és a kifogás benyújtásának határidejét az Európai Bizottság kérésére 1–3 hónappal meghosszabbították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az Európai Bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 6.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérte az Európai Bizottságot, hogy javítsa a javaslat szövegét:

A következő felhatalmazáson alapuló jogi aktus vizsgálatát követően: „A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren és az ICES IIa körzet uniós vizein bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási terv meghatározásáról C(2016)6272”, a Halászati Bizottság kérte, hogy az Európai Bizottság javítsa a 3. cikk javasolt szövegét:

„Az 1. cikk ellenére a közönséges tőkehal fogásainak kirakodására vonatkozó, e rendeletben előírt kötelezettség csak akkor alkalmazandó, ha az 1342/2008/EK rendeletet vagy annak III. fejezetét 2017. január 1. előtt hatályon kívül helyezik.”

A „2017. január 1. előtt” kifejezést a következőképpen kell javítani: „2017. január 1-jei hatállyal”.


20. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2016)05602016/2962(RPS) - határidő: 2017. január 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI, ITRE

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - határidő: 2017. január 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és X. mellékletének módosításáról (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - határidő: 2017. január 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 965/2012/EU rendeletnek az egyhajtóműves gázturbinás repülőgéppel éjszaka vagy műszeres időjárási körülmények között végrehajtott műveletek egyedi jóváhagyása, valamint a kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú légi szállítási műveletekhez és a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez kapcsolódó, veszélyes árukkal kapcsolatos képzésre vonatkozó jóváhagyási követelmények jóváhagyása tekintetében való módosításáról (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - határidő: 2017. január 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - határidő: 2017. január 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hatóanyagjegyzék tekintetében történő módosításáról (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - határidő: 2017. január 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a Capripox vírusok (bőrcsomósodáskór, juhhimlő és kecskehimlő) által okozott megbetegedéseket vizsgáló uniós referencialaboratórium kijelöléséről, további felelősségi köreinek és feladatainak meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - határidő: 2017. január 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek biogázzá vagy komposzttá történő átalakítására vonatkozó paraméterek, valamint a kedvtelésből tartott állatok eledelének behozatalára és a feldolgozott trágya kivitelére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - határidő: 2017. január 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - határidő: 2017. január 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - határidő: 2017. január 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


21. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat terjesztette elő:

- Javaslat a DEC 28/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 5/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 29/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 30/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 5/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 6/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 7/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 593.008/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat