Index 
Notulen
PDF 286kWORD 83k
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Mededeling van de Voorzitter
 4.Dankwoord
 5.Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Ontwerpbegroting van de Europese Unie voor 2017 – alle afdelingen (stemming)
  6.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (stemming)
  6.3.Tussentijdse evaluatie van het MFK (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten) (stemming)
  6.5.De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ***II (stemming)
  6.6.Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II (stemming)
  6.7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (stemming)
  6.8.Transvetten (stemming)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Stemverklaringen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2015 (debat)
 11.Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in het kader van migratie (debat)
 12.De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (debat)
 13.Afghanistan: EU-verplichtingen en de rol van het EP in de gezamenlijke aanpak EU-Afghanistan inzake migratievraagstukken (debat)
 14.De situatie in Belarus (debat)
 15.De situatie van journalisten in Turkije (debat)
 16.Samenstelling delegaties
 17.Nucleaire veiligheid en non-proliferatie (debat)
 18.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (debat)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 20.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 21.Ingekomen stukken
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.10 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter geeft een verklaring af ter gelegenheid van de zestigjarige herdenking van de opstand van het Hongaarse volk tegen de Sovjetdictatuur.


3. Mededeling van de Voorzitter

De voorzitter doet de volgende mededeling:

"Zoals maandag aangekondigd, heb ik het raadgevend comité voor het gedrag van de leden geraadpleegd over het voorval tussen twee Parlementsleden, Steven Woolfe en Mike Hookem, en het comité verzocht met spoed uitspraak te doen. Het raadgevend comité heeft zijn aanbeveling bij mij ingediend. Het is tot de conclusie gekomen dat de twee betrokken leden sterk uiteenlopende versies van de feiten geven, en dat deze feiten zonder enige getuigen lijken te hebben plaatsgevonden. Het onderstreept voorts dat er, gezien de ernst van de gemelde feiten – het gaat om fysiek geweld - en hun mogelijke strafrechtelijke gevolgen, aanvullend onderzoek nodig is om deze kwestie op te helderen.

Voorts heb ik besloten de aanbeveling van het raadgevend comité op te volgen en de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde Franse autoriteiten. Ik heb de zaak derhalve overgedragen aan de officier van justitie.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zal ik een besluit nemen over de eventueel overeenkomstig artikel 166 van het Reglement op te leggen sanctie.

Ik houd u op de hoogte van het aan dit betreurenswaardige voorval gegeven gevolg."


4. Dankwoord

De voorzitter dankt namens het Parlement Francesca Ratti, adjunct-secretaris-generaal, die binnenkort met pensioen gaat.


5. Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nigel Farage, Bill Etheridge, over de voorgaande opmerkingen en de mededeling die de Voorzitter vanochtend heeft gedaan (de Voorzitter geeft nadere uitleg), Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie (de Voorzitter vraagt en geeft nadere uitleg), Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bill Etheridge om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Konstantinos Papadakis, die hierop ingaat, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg en Georgios Epitideios.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini, over het verloop van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door:

- Mike Hookem over een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Manfred Weber en de Voorzitter aan het begin van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg);

- Nigel Farage, over de extraterritorialiteit die de Parlementsgebouwen in Straatsburg zouden genieten (de Voorzitter herinnert aan de gedragsregels die van toepassing zijn op de leden en schetst de omstandigheden die hem ertoe hebben aangezet het dossier over te dragen aan de officier van justitie);

- Philippe Lamberts, over de sluiting van de voornaamste oppositiekrant in Hongarije en de overname van deze krant door een naaste van de Hongaarse premier;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza over de arrestatie van twee burgemeesters uit Diyarbakir en het Waalse verzet tegen de sluiting van CETA (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het woord wordt gevoerd door de Voorzitter om twee uitgaande leden, Matthias Groote en Richard Howitt, te bedanken, en Richard Howitt.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Ontwerpbegroting van de Europese Unie voor 2017 – alle afdelingen (stemming)

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage"Aangenomen teksten".)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:


Voor de stemming heeft Jens Geier (rapporteur) eerst de volgende verklaring afgelegd:

"Op 17 oktober 2016, heeft de Commissie een nota van wijzigingen aangenomen. Behalve de gebruikelijke actualisering van de schattingen voor de benodigde uitgaven voor de landbouw en visserij, bevat deze nota van wijzigingen essentiële elementen van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020. Hieruit blijkt het belangrijke verband tussen de begroting 2017 en de herziening van het meerjarig financieel kader. Het Parlement verwacht dat de Raad zich uiterlijk aan het begin van de bemiddeling over deze nota van wijzigingen kan uitspreken. Het Europees Parlement heeft besloten de begrotingsprocedure 2017 en de herziening van het meerjarig financieel kader voor het einde van het jaar af te ronden. Daarvoor zijn consistente onderhandelingen vereist. Het Europees Parlement verwacht van de Raad dat hij in dit opzicht goede wil zal tonen."

Vervolgens heeft Jens Geier de volgende technische wijzigingen voorgesteld:

"Bedragen:

— Lijn 15 04 77 12 "Voorbereidende actie – Europa voor festivals, festivals voor Europa (EFFE)"(amendement 529): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 175 000 EUR .

Begrotingslijnen:

— Lijn 09 05 77 10 "Proefproject – Kader van goede praktijken voor het aanpakken van seksueel misbruik van kinderen op internet" (amendement 1573): de begrotingslijn wordt aangepast in 09 04 77 10.

— Lijn 33 02 77 19 "Proefproject – Toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via sport" (amendement 1611): de begrotingslijn wordt aangepast in 15 02 77 19.

Ten slotte heeft Indrek Tarand (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld ten aanzien van afdeling I (Europees Parlement - Organisatieschema):

— Met betrekking tot de post van directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, moet "een permanente AD12-post" worden vervangen door "een tijdelijke AD12-post".

— Amendement 1556 wordt in twee onderdelen in stemming gebracht (de woorden "plus 76 posten" voor de fracties worden apart in stemming gebracht)."

De Voorzitter geeft geen gevolg aan dit verzoek, aangezien het niet binnen de gestelde termijn is ingediend.

Het Parlement heeft de overige voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

Janusz Korwin-Mikke over de cijfers, Jens Geier geeft een toelichting.

Tijdens de stemming, Marc Tarabella, over het verloop van de stemming.

Na de stemming heeft Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) kennisgenomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


6.2. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jens Geier en Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0411)


6.3. Tussentijdse evaluatie van het MFK (stemming)

Verklaring van de Commissie: Tussentijdse evaluatie van het MFK (2016/2931(RSP))

Ontwerpresolutie B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0412)


6.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0413)


6.5. De toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0414)


6.6. Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0415)


6.7. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 [2016/2101(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transvetten (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000105/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Transvetten (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000106/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Ontwerpresolutie B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0417).


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jens Geier en Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr en Seán Kelly

Tussentijdse evaluatie van het MFK - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly en Jasenko Selimovic

Aanbeveling voor de tweede lezing Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy en Seán Kelly

Aanbeveling voor de tweede lezing Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transvetten - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan en Seán Kelly.


(De vergadering wordt om 13.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2015 (debat)

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2015 (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Louis Aliot, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tomáš Zdechovský en Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt en Petri Sarvamaa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Klaus-Heiner Lehne.

Het debat wordt gesloten.


11. Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in het kader van migratie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000126/2016) van Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar en Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Hohlmeier en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao en Laura Ferrara, aan de Commissie: Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in de context van migratie (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt en Jean Lambert lichten de vraag toe.

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.


12. De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Noord-Irak en rond Mosul (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Aymeric Chauprade, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr en György Hölvényi.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok en László Tőkés.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Noord-Irak en rond Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Noord-Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Noord-Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen en Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Noord-Irak en rond Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen en Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Noord-Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Noord-Irak en Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Mosul en Noord-Irak (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 27.10.2016.


13. Afghanistan: EU-verplichtingen en de rol van het EP in de gezamenlijke aanpak EU-Afghanistan inzake migratievraagstukken (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Afghanistan: EU-verplichtingen en de rol van het EP in de gezamenlijke aanpak EU-Afghanistan inzake migratievraagstukken (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.


14. De situatie in Belarus (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Belarus (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, en Jens Nilsson, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Anna Elżbieta Fotyga.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


15. De situatie van journalisten in Turkije (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous en Patrick Le Hyaric.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky en Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho en Miltiadis Kyrkos, namens de S&D-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy en Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van journalisten in Turkije (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 27.10.2016.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


16. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Emma McClarkin in de plaats van Brian Crowley.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


17. Nucleaire veiligheid en non-proliferatie (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi en Julia Pitera, namens de PPE-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over nucleaire veiligheid en non-proliferatie (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 27.10.2016.


18. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (debat)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki en Marian-Jean Marinescu leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) en Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Miroslav Poche, namens de S&D-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, en Petri Sarvamaa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 van de notulen van 27.10.2016.


19. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de tweekleppige weekdieren Venus spp. in de Italiaanse territoriale wateren (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1394/2014 van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde pelagische visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Middellandse Zee (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de tarbotvisserij in de Zwarte Zee (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 oktober 2016

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 19 oktober 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende normen voor de beoordeling van benchmarkportefeuilles en de procedures voor het delen van deze beoordelingen (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 oktober 2016

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd op verzoek van de commissies ten principale:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 september 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: PECH

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvan de brief was toegezonden en waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren op verzoek van de Europese Commissie is verlengd van 1 maand naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 oktober 2016 op verzoek van de Europese Commissie.

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de commissie ten principale de Europese Commissie heeft verzocht om rectificatie:

Na de bespreking van de gedelegeerde handeling "Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa – C(2016)6272", heeft de Commissie Visserij de Europese Commissie verzocht om een rectificatie van de in artikel 3 voorgestelde tekst:

"In afwijking van artikel 1 is de verplichting tot het aanlanden van de kabeljauwvangsten uit hoofde van deze verordening alleen van toepassing indien Verordening (EG) nr. 1342/2008 of hoofdstuk III daarvan voor 1 januari 2017 wordt ingetrokken."

De woorden "voor 1 januari 2017" dienen te worden vervangen door "met ingang van 1 januari 2017".


20. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat lood betreft (COM(2016)05602016/2962(RPS) - termijn: 9 januari 2017)
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: ENVI, ITRE

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - termijn: 11 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - termijn: 11 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat betreft de specifieke goedkeuring van vluchtuitvoeringen met vleugelvliegtuigen met één turbinemotor bij nacht of in instrumentweersomstandigheden en de goedkeuringseisen voor de opleiding met betrekking tot gevaarlijke goederen voor commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen, niet-commerciële vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen en niet-commerciële gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - termijn: 10 januari 2017)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels door toevoeging van een bijlage over geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - termijn: 22 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat de lijst van werkzame stoffen betreft (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - termijn: 19 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor door geitepokkenvirussen veroorzaakte ziekten (nodulaire dermatose en schapen- en geitenpokken), tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken voor dit laboratorium en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - termijn: 14 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft parameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas of compost en voorwaarden voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren en voor de uitvoer van verwerkte mest (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - termijn : 18 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - termijn: 7 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - termijn: 7 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI


21. Ingekomen stukken

De volgende documenten zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 28/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 5/2016 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 29/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 30/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 5-INF/2016 - Hof van Justitie (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 6-INF/2016 - Hof van Justitie (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving nr. 7-INF/2016 - Hof van Justitie (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 593.008/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Juridische mededeling - Privacybeleid