Index 
Proces-verbal
PDF 288kWORD 84k
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Comunicarea Președintelui
 4.Omagiu
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)
  
6.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)
  
6.3.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (vot)
  
6.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea prezentată de Estonia – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) (vot)
  
6.5.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II (vot)
  
6.6.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (vot)
  
6.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (vot)
  
6.8.Acizii grași trans (vot)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Explicații privind votul
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2015 (dezbatere)
 11.Politicile și acțiunile UE pentru protejarea copiilor în contextul migrației (dezbatere)
 12.Situația din nordul Irakului/Mosul (dezbatere)
 13.Afganistanul, în special angajamentele UE și rolul PE în ceea ce privește Calea comună de urmat de către UE și Afganistan privind unele aspecte legate de migrație (dezbatere)
 14.Situația din Belarus (dezbatere)
 15.Situația jurnaliștilor din Turcia (dezbatere)
 16.Alcătuirea delegațiilor
 17.Securitatea și neproliferarea nucleară (dezbatere)
 18.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (dezbatere)
 19.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 20.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 21.Depunere de documente
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.10.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia celei de a 60-a aniversări a insurecției poporului ungar împotriva dictaturii sovietice.


3. Comunicarea Președintelui

Președintele a făcut următoarea comunicare:

„Astfel cum am anunțat luni, am sesizat Comitetul consultativ pentru conduita deputaților privind altercația dintre doi deputați în Parlamentul European, Steven Woolfe și Mike Hookem, solicitându-i să se pronunțe de urgență cu privire la aceasta. Comitetul consultativ mi-a transmis recomandarea sa. Concluzia sa este că versiunile faptelor declarate de cei doi deputați acuzați diferă în mod substanțial, iar evenimentul pare a se fi produs fără martori direcți. Comitetul subliniază, de altfel, că, având în vedere gravitatea faptelor relatate – este vorba de agresiune fizică - și posibilele lor implicații penale, este necesar să se efectueze o anchetă suplimentară pentru a clarifica această chestiune.

În consecință, am decis să urmez recomandarea Comitetului consultativ și am sesizat autoritățile franceze competente cu privire la această chestiune. Prin urmare, am transmis cazul procurorului.

Pe baza rezultatelor anchetei, voi lua o decizie cu privire la o eventuală sancțiune, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură.

Voi continua să vă țin la curent cu privire la acest incident regretabil.”


4. Omagiu

Președintele a adus, în numele Parlamentului European, un omagiu lui Francesca Ratti, Secretar General adjunct, înainte de pensionare.


5. Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nigel Farage, Bill Etheridge cu privire la intervențiile precedente și la comunicarea Președinției de dimineață (Președintele a adus câteva precizări), Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Udo Voigt, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD (Președintele a solicitat clarificări și a adus câteva precizări), Marine Le Pen, în numele Grupului ENF care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Bill Etheridge pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Konstantinos Papadakis, care a răspuns, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg și Georgios Epitideios.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

A intervenit Maria Grapini, cu privire la derularea dezbaterii.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

°
° ° °

Au intervenit::

- Mike Hookem, cu privire la o chestiune de ordin personal în urma spuselor lui Manfred Weber și ale Președintelui de la începutul dezbaterii (Președintele a adus câteva precizări);

- Nigel Farage, cu privire la extrateritorialitatea de care ar beneficia clădirile Parlamentului din Strasbourg (Președintele a reamintit normele de conduită aplicabile deputaților și a ilustrat circumstanțele care l-au determinat să transmită dosarul procurorului Republicii);

- Philippe Lamberts, cu privire la închiderea principalului cotidian de opoziție din Ungaria și la cumpărarea sa de un apropiat al primului ministru ungar;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza, cu privire la arestarea celor doi primari ai orașului Diyarbakir și la faptul că Valonia se opune încheierii Tratatului CETA (Președintele a adus câteva precizări).

Au intervenit: Președintele, pentru a saluta doi deputați care-și încheie mandatul, Matthias Groote și Richard Howitt, și Richard Howitt.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunea III din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 în ceea ce privește Comisia;

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi a Comunităților Europene, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, pentru a fi adoptate, proiectele de amendamente trebuie să reunească voturile majorității membrilor care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în „Texte adoptate”.)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenții


Înaintea votării:

Jens Geier (raportor) a făcut mai întâi următoarea declarație:

„La 17 octombrie 2016, Comisia a adoptat o scrisoare rectificativă. Pe lângă tradiționala actualizare a estimărilor nevoilor pentru cheltuieli agricole și pescuit, scrisoarea rectificativă în cauză conține elemente esențiale ale revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020. Scrisoarea arată legătura fundamentală dintre bugetul pe 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual. Parlamentul speră ca Consiliul să poată decide cel târziu la începutul procedurii de conciliere cu privire la scrisoarea rectificativă în cauză. Parlamentul European este decis să închidă până la sfârșitul anului procedura bugetară pentru 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual. Acest lucru necesită o negociere coerentă. În acest sens, Parlamentul European se așteaptă ca Consiliul să dea dovadă de bunăvoință.”

Jens Geier a propus apoi următoarele modificări de ordin tehnic:

„Sume:

— Linia bugetară 15 04 77 12 „Acțiune pregătitoare – Europa pentru festivaluri, festivaluri pentru Europa (EFFE)” (amendamentul 529): plățile se ajustează la 175 000 EUR.

Linii bugetare:

— Linia bugetară 09 05 77 10 „Proiect pilot – Cadrul celor mai bune practici de combatere a abuzului sexual online asupra copiilor” (amendamentul 1573): această linie bugetară va fi corectată în 09 04 77 10.

— Linia bugetară 33 02 77 19 „Proiect pilot – Supravegherea și îndrumarea, cu ajutorul sportului, a tinerilor care prezintă riscul radicalizării” (amendamentul 1611): această linie bugetară va fi corectată în 15 02 77 19.”

În sfârșit, Indrek Tarand (raportor) a propus următoarele modificări de ordin tehnic la secțiunea I (Parlamentul European - Organigramă):

— În ceea ce privește postul de director al Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, în loc de «un post permanent de AD12» ar trebui să se citească «un post temporar de AD12».

— Amendamentul 1556 va fi supus la vot în două părți (cuvintele «peste 76 de posturi pentru grupurile politice» sunt supuse la vot separat).”

Președintele a constatat că cererea din urmă a fost prezentată după expirarea termenului, prin urmare, nu i-a dat curs.

Parlamentul a aprobat celelalte modificări propuse.

Janusz Korwin-Mikke privind cifrele, Jens Geier a oferit clarificări.

În timpul votului, Marc Tarabella, privind desfășurarea votării.

După votare:

Ivan Lesay (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului European și a Consiliului și și-a dat acordul cu privire la convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


6.2. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jens Geier și Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0411)


6.3. Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (vot)

Declarație a Comisiei: Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (2016/2931(RSP))

Propunerea de rezoluție B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2016)0412)


6.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea prezentată de Estonia – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Estonia – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Comisia pentru bugete - Raportor: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0413)


6.5. Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarată aprobată (P8_TA(2016)0414)


6.6. Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarată aprobată (P8_TA(2016)0415)


6.7. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 [2016/2101(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0416)


6.8. Acizii grași trans (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000105/2016) adresată de Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000106/2016) adresată de Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Acizii grași trans (AGT) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Propunerea de rezoluție B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2016)0417).


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Jens Geier și Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr și Seán Kelly

Revizuirea CFM la jumătatea perioadei - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly și Jasenko Selimovic

Recomandare pentru a doua lectură Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy și Seán Kelly

Recomandare pentru a doua lectură Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Acizii grași trans - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan și Seán Kelly.


(Ședința, suspendată la 13.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2015 (dezbatere)

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2015 (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi) a făcut prezentarea.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Louis Aliot, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský și Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt și Petri Sarvamaa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Klaus-Heiner Lehne.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Politicile și acțiunile UE pentru protejarea copiilor în contextul migrației (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000126/2016) adresată de Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar și Julie Ward, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Hohlmeier și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao și Laura Ferrara, Comisiei: Politici și măsuri ale UE pentru protecția copiilor în contextul migrației (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt și Jean Lambert au dezvoltat întrebarea.

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Jiří Pospíšil care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis și Igor Šoltes.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Situația din nordul Irakului/Mosul (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Aymeric Chauprade, neafiliat, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr și György Hölvényi.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok și László Tőkés.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk și Csaba Sógor.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul referitoare la situația din Mosul/nordul Irakului (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 27.10.2016.


13. Afganistanul, în special angajamentele UE și rolul PE în ceea ce privește Calea comună de urmat de către UE și Afganistan privind unele aspecte legate de migrație (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Afganistanul, în special angajamentele UE și rolul PE în ceea ce privește Calea comună de urmat de către UE și Afganistan privind unele aspecte legate de migrație (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri și Pina Picierno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes și Takis Hadjigeorgiou.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Situația din Belarus (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Belarus (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, și Jens Nilsson, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou și Anna Elżbieta Fotyga.

A intervenit Corina Crețu.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


15. Situația jurnaliștilor din Turcia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația jurnaliștilor din Turcia (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatrix von Storch, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous și Patrick Le Hyaric.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan și Julie Ward.

A intervenit Corina Crețu.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky și Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho și Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, referitoare la situația jurnaliștilor din Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 27.10.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


16. Alcătuirea delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarea cerere de numire:

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Emma McClarkin în locul lui Brian Crowley.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


17. Securitatea și neproliferarea nucleară (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Corina Crețu.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi și Julia Pitera, în numele Grupului PPE, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 27.10.2016.


18. Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (dezbatere)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea II - Consiliul European şi Consiliul [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki și Marian-Jean Marinescu își prezintă rapoartele.

Au intervenit: Ivan Lesay (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, și Petri Sarvamaa.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki și Marian-Jean Marinescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 al PV din 27.10.2016.


19. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din apele de nord-vest (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru moluștele bivalve Venus spp. din apele teritoriale ale Italiei (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1394/2014 al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 20 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 20 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 19 octombrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referință și pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 24 octombrie 2016

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni, la cererea comisiilor competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 5 septembrie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: PECH

Proiectul de act delegat pentru care a fost trimisă scrisoarea de sesizare, iar termenul s-a modificat, de la 1 la 3 luni, la cererea Comisiei Europene:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 6 octombrie 2016, la cererea Comisiei Europene

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care comisia competentă a solicitat Comisiei Europene să prezinte o rectificare:

În urma examinării actului delegat Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa C(2016)6272, Comisia pentru pescuit a solicitat Comisiei Europene să aducă o rectificare la textul propus la articolul 3:

„Prin derogare de la articolul 1, obligația de debarcare a capturilor de cod prevăzută în prezentul regulament se aplică numai în cazul în care Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 sau capitolul III al acestuia se abrogă înainte de 1 ianuarie 2017.”

Va trebui schimbată formularea „înainte de 1 ianuarie 2017 cu cuvintele „cu efect de la 1 ianuarie 2017”.


20. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește plumbul (COM(2016)05602016/2962(RPS) - termen: 9 ianuarie 2017)
retrimis fond: IMCO
aviz: ENVI, ITRE

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - termen: 11 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor IV și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - termen: 11 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 cu privire la aprobarea specifică pentru operațiunile pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental ale avioanelor monomotor cu turbină și la cerințele de aprobare a cursurilor de formare pe tema bunurilor periculoase legate de activități comerciale specializate, de activități necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe și de activități necomerciale specializate efectuate cu aeronave motorizate complexe (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - termen: 10 ianuarie 2017)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, prin adăugarea unei anexe privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - termen: 22 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanțe active (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - termen: 19 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de desemnare a laboratorului de referință al UE pentru boli cauzate de virusurile Capripox (dermatoza nodulară contagioasă și variola ovină și caprină), de stabilire a responsabilităților și a sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului respectiv și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - termen: 14 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește parametrii pentru transformarea subproduselor de origine animală în biogaz sau compost, condițiile pentru importul de hrană pentru animale de companie și pentru exportul de dejecții animaliere prelucrate (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - termen: 18 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - termen: 7 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - termen: 7 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI


21. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 28/2016 - Sectiunea III - Comisie (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 5/2016 - Comitetul Economic și Social European (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 29/2016 - Secțiunea III – Comisia (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 30/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 5-INF/2016 - Curtea de Justiție (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 6-INF/2016 - Curtea de Justiție (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 7-INF/2016 - Curtea de Justiție (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 593.008/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Aviz juridic - Politica de confidențialitate