Zoznam 
Zápisnica
PDF 286kWORD 84k
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Oznámenie predsedníctva
 4.Vyjadrenie úcty
 5.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 20. a 21. októbra 2016 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
6.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
6.3.Revízia VFR v polovici trvania (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (hlasovanie)
  
6.5.Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II (hlasovanie)
  
6.6.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (hlasovanie)
  
6.7.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (hlasovanie)
  
6.8.Transmastné kyseliny (hlasovanie)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov - 2015 (rozprava)
 11.Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (rozprava)
 12.Situácia v severnom Iraku/Mosule (rozprava)
 13.Afghanistan, najmä záväzky EÚ a úloha EP v spoločnom napredovaní v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom (rozprava)
 14.Situácia v Bielorusku (rozprava)
 15.Situácia novinárov v Turecku (rozprava)
 16.Zloženie delegácií
 17.Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (rozprava)
 18.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 20.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 21.Predloženie dokumentov
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie pri príležitosti 60. výročia maďarského ľudového povstania proti sovietskej diktatúre.


3. Oznámenie predsedníctva

Predseda predniesol nasledujúce oznámenie:

„Ako bolo ohlásené v pondelok, postúpil som Poradnému výboru pre správanie poslancov spor medzi dvomi poslancami Parlamentu, Stevenom Woolfom a Mikom Hookemom, a požiadal som poradný výbor, aby čo najskôr v tejto veci rozhodol. Poradný výbor mi predložil svoje odporúčanie. Dospel k záveru, že verzie, ktoré prezentovali uvedení dvaja poslanci, sa významne navzájom líšia a že k incidentu zrejme došlo bez priamych svedkov. Zdôraznil okrem iného, že vzhľadom na závažnosť skutočností – ide o fyzické násilie – a ich možné trestné dôsledky je na objasnenie tejto záležitosti potrebné ďalšie vyšetrovanie.

Preto som sa rozhodol, že budem postupovať podľa odporúčania poradného výboru a túto vec postúpim príslušným franúzskym orgánom. Vec som preto predložil prokurátorovi.

Na základe výsledkov vyšetrovania prijmem rozhodnutie o uložení prípadnej sankcie v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku.

O ďalších krokoch v tejto poľutovaniahodnej veci vás budem informovať.“


4. Vyjadrenie úcty

Predseda vyjadril v mene Parlamentu uznanie pani Franceske Rattiovej, zástupkyni generálneho tajomníka, pri príležitosti jej blížiaceho sa odchodu do dôchodku.


5. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 20. a 21. októbra 2016 (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 20. a 21. októbra 2016 (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nigel Farage, Bill Etheridge k predchádzajúcim vystúpeniam a oznámeniu predsedníctva z tohto rána (predseda uviedol spresňujúce informácie), Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Nigel Farage v mene skupiny EFDD (predseda požiadal a podal spresňujúce informácie), Marine Le Pen v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bill Etheridge, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Konstantinosovi Papadakisovi, ktorý na ňu odpovedal, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg a Georgios Epitideios.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

V rozprave vystúpila Maria Grapini k priebehu rozpravy.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci:

– Mike Hookem z osobných dôvodov na základe vyjadrení, ktoré predniesli Manfred Weber a predseda na začiatku rozpravy (predseda podal spresňujúce informácie);

– Nigel Farage k exteritorialite, ktorá sa vzťahuje na budovy Parlamentu v Štrasburgu (predseda pripomenul pravidlá správania, ktoré sa vzťahujú na poslancov, a poukázal na okolnosti, pre ktoré musel postúpiť vec štátnemu prokurátorovi);

– Philippe Lamberts k zastaveniu činnosti hlavného opozičného maďarského denníka a jeho odkúpeniu osobou blízkou maďarskému premiérivi;

– Gerard Batten;

– Eleonora Forenza k zatknutiu dvoch starostov mesta Diyarbakir a wallónskemu nesúhlasu s uzavretím zmluvy CETA (predsedsa podal spresňujúce informácie).

Vystúpili títo poslanci: predseda vyjadril uznanie dvom odchádzajúcim poslancom, Matthiasovi Grootemu a Richardovi Howittovi, a Richard Howitt.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí návrhy na zmenu podporiť väčšina poslancov, ktorí tvoria Európsky parlament, aby boli tieto návrhy prijaté.

(Prijaté návrhy na zmenu sú uvedené v prílohe ako „Prijaté texty“.)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:


Pred hlasovaním:

Jens Geier (spravodajca) najskôr vystúpil s týmto vyhlásením:

„17. októbra 2016 Komisia prijala opravný list. Okrem bežnej aktualizácie odhadov potrieb v oblasti poľnohospodárskych výdavkov na poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo sú v tomto opravnom liste uvedené podstatné prvky revízie viacročného finančného rámca 2014 – 2020 v polovici trvania. Je dôkazom základného prepojenia medzi rozpočtom 2017 a revíziou VFR. Parlament čaká od Rady, že sa vyjadrí najneskôr na začiatku zmierovacieho konania k tomuto opravnému listu. Európsky parlament je rozhodnutý, že uzavrie na konci roka rozpočtový postup 2017 a revíziu viacročného finančného rámca. Na to je potrebné konzistentné rokovanie. V tomto ohľade Európsky parlament očakáva, že Rada preukáže dobrú vôľu.“

Jens Geier následne navrhol tieto technické zmeny:

„Sumy:

— Riadok 15 04 77 12 Prípravná akcia – Európa pre festivaly, festivaly pre Európu (EFFE) (PN 529): platobné r.p. budú upravené na 175 000 EUR .

Rozpočtové riadky:

— Riadok 09 05 77 10 Pilotný projekt – Rámec osvedčených postupov na boj proti pohlavnému zneužívaniu detí online(PN 1573): rozpočtový riadok bude opravený na 09 04 77 10.

— Riadok 33 02 77 19 Pilotný projekt – Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu(PN 1611): rozpočtový riadok bude opravený na 15 02 77 19.

Indrek Tarand (spravodajca) nakoniec navrhol technické zmeny v nadväznosti na oddiel I (Európsky parlament – plán pracovných zmien):

— Pokiaľ ide o miesto riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie, výraz „stále miesto AD12“ bude potrebné zmeniť na „dočasné miesto AD12“.

— O pozmeňujúcom návrhu 1556 sa bude hlasovať v dvoch častiach (výraz „a 76 miest“ pre politické skupiny, o čom sa bude hlasovať oddelene).“

Predseda konštatoval, že posledná žiadosť bola predložená po lehote, a preto ju nebral do úvahy.

Parlament schválil ďalšie navrhované zmeny.

Janusz Korwin-Mikke k číselným údajom, Jens Geier podal spresňujúce informácie.

Marc Tarabella počas hlasovania k jeho priebehu.

Po hlasovaní:

Ivan Lesay (predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadril súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru v súlade s čl. 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


6.2. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0411)


6.3. Revízia VFR v polovici trvania (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Revízia VFR v polovici trvania (2016/2931(RSP))

Návrh uznesenia B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0412)


6.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0413)


6.5. Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0414)


6.6. Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2016)0415)


6.7. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 [2016/2101(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transmastné kyseliny (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000105/2016) , ktorú položil Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000106/2016) , ktorú položil Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Návrh uznesenia B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0417).


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jens Geier a Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr a Seán Kelly

Revízia VFR v polovici trvania - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly a Jasenko Selimovic

Odporúčanie do druhého čítania Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy a Seán Kelly

Odporúčanie do druhého čítania Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transmastné kyseliny - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan a Seán Kelly.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov - 2015 (rozprava)

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov - 2015 (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Louis Aliot v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský a Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt a Petri Sarvamaa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpili: Kristalina Georgieva a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava sa skončila.


11. Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000126/2016), ktorú položili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Julie Ward v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Monika Hohlmeier a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Laura Ferrara, pre Komisiu: Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt a Jean Lambert rozvinuli otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


12. Situácia v severnom Iraku/Mosule (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Aymeric Chauprade – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr a György Hölvényi.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok a László Tőkés.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić a Branislav Škripek v mene skupiny ECR, o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, o situácii v severnom Iraku/Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Mosule/severnom Iraku (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 27.10.2016.


13. Afghanistan, najmä záväzky EÚ a úloha EP v spoločnom napredovaní v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Afghanistan, najmä záväzky EÚ a úloha EP v spoločnom napredovaní v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


14. Situácia v Bielorusku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Bielorusku (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE a Jens Nilsson v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Anna Elżbieta Fotyga.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: prochaine période de session.


15. Situácia novinárov v Turecku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia novinárov v Turecku (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Kati Piri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous a Patrick Le Hyaric.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues a Georgi Pirinski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky a Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho a Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o situácii novinárov v Turecku (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 27.10.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


16. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Emma McClarkin, ktorou je nahradený Brian Crowley.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


17. Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi a Julia Pitera v mene skupiny PPE, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 27.10.2016.


18. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (rozprava)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki a Marian-Jean Marinescu uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Ivan Lesay (predseda Rady) a Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Miroslav Poche v mene skupiny S&D, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE a Petri Sarvamaa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 zápisnice zo dňa 27.10.2016.


19. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách (C(2016)06439 – 2016/2943(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vjuhozápadných vodách (C(2016)06444 – 2016/2942(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri lastúrnikoch Venus spp. v talianskych pobrežných vodách (C(2016)06482 – 2016/2945(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2014, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách (C(2016)06500 – 2016/2946(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (C(2016)06606 – 2016/2958(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov kalkana veľkého v Čiernom mori (C(2016)06618 – 2016/2957(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 148/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení (C(2016)06703 – 2016/2963(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. októbra 2016

Pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok na žiadosť príslušných výborov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. septembra 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

Pridelené: gestorský výbor: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bol zaslaný list o postúpení a lehota na vznesenie námietok bola predĺžená o 1 až 3 mesiace na žiadosť Európskej komisie:

– ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 6. októbra 2016, na žiadosť Európskej komisie.

Pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého príslušný výbor požiadal Európsku komisiu, aby bol navrhovaný text opravený:

Na základe posúdenia delegovaného aktu „Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa – C(2016)6272“ Výbor pre rybárstvo požiadal Európsku komisiu o korigendum článku 3 v navrhovanom texte:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, sa povinnosť vylodiť úlovky tresky škvrnitej podľa tohto nariadenia uplatňuje len vtedy, ak sa nariadenie (ES) č. 1342/2008 alebo jeho kapitola III zruší pred 1. januárom 2017.“

Bude potrebné zmeniť znenie „pred 1. januárom 2017." na výraz „s účinnosťou od 1. januára 2017“.


20. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Rady, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo (COM(2016)0560 - 2016/2962(RPS) - lehota: 9 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: ENVI, ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (D045714/03 - 2016/2940(RPS) - lehota: 11 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy IV a X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D045867/03 - 2016/2941(RPS) - lehota: 11 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o osobitné povolenie na prevádzku jednomotorových letúnov s turbínovým motorom v noci alebo za meteorologických podmienok na let podľa prístrojov a schvaľovacie požiadavky na výcvik týkajúci sa nebezpečného nákladu, ktorý súvisí s obchodnou špeciálnou prevádzkou, neobchodnou prevádzkou zložitých motorových lietadiel a neobchodnou špeciálnou prevádzkou zložitých motorových lietadiel (D045909/03 - 2016/2939(RPS) - lehota: 10 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. .../.., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - lehota: 22 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok (D046976/01 - 2016/2949(RPS) - lehota: 19 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre choroby spôsobené vírusmi capripox (nodulárna dermatitída a kiahne oviec a kôz), stanovuje ďalšia zodpovednosť a úlohy tohto laboratória a mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D047122/02 - 2016/2944(RPS) - lehota: 14 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o parametre transformácie vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo kompost, podmienky na dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá a na vývoz spracovaného hnoja (D047366/02 - 2016/2947(RPS) - lehota: 18 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D047413/01 - 2016/2938(RPS) - lehota: 7 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D047414/01 - 2016/2937(RPS) - lehota: 7 január 2017)
predložené gestorskému výboru: : ENVI


21. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 28/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0070/2016 – C8-0407/2016 – 2016/2259(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2016 – Hospodársky a sociálny výbor (N8-0071/2016 – C8-0408/2016 – 2016/2260(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 29/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0072/2016 – C8-0410/2016 – 2016/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 30/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0073/2016 – C8-0411/2016 – 2016/2262(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2016 – Súdny dvor (N8-0076/2016 – C8-0416/2016 – 2016/2263(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2016 – Súdny dvor (N8-0077/2016 – C8-0418/2016 – 2016/2264(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2016 – Súdny dvor (N8-0078/2016 – C8-0419/2016 – 2016/2265(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 593.008/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia