Index 
Protokoll
PDF 280kWORD 82k
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Meddelande från talmannen
 4.Hyllning
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)
  6.2.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)
  6.3.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (omröstning)
  6.5.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (omröstning)
  6.6.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (omröstning)
  6.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (omröstning)
  6.8.Transfetter (omröstning)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Röstförklaringar
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (debatt)
 11.EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (debatt)
 12.Situationen i norra Irak/Mosul (debatt)
 13.Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (debatt)
 14.Situationen i Vitryssland (debatt)
 15.Situationen för journalister i Turkiet (debatt)
 16.Delegationernas sammansättning
 17.Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (debatt)
 18.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 21.Inkomna dokument
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av 60-årsdagen av det ungerska folkets uppror mot den sovjetiska diktaturen.


3. Meddelande från talmannen

Talmannen gjorde följande uttalande:

”Som jag meddelade i måndags har jag hört den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande avseende bråket mellan två parlamentsledamöter, Steven Woolfe och Mike Hookem, och bett den att snarast fälla ett utslag. Den rådgivande kommittén har nu meddelat mig sin rekommendation. Kommittén konstaterar att de två anklagade ledamöterna ger vitt skilda beskrivningar av det inträffade och att det inte förefaller finnas några direkta vittnen. Vidare framhåller den rådgivande kommittén att det behövs en ytterligare utredning för att klargöra det inträffade, med tanke på de påstådda gärningarnas allvar – det rör sig om fysiskt våld – och möjliga straffrättsliga konsekvenser.

Jag har därför beslutat att följa den rådgivande kommitténs rekommendation och överlämna ärendet till de behöriga franska myndigheterna. Jag har således överlämnat det till åklagaren.

Mitt beslut om eventuella sanktioner som ska vidtas i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen kommer att baseras på resultaten av denna utredning.

Jag kommer att hålla er underrättade om de åtgärder som vidtas till följd av denna beklagliga incident.”


4. Hyllning

Talmannen hyllade på parlamentets vägnar biträdande generalsekreterare Francesca Ratti, som snart skulle gå i pension.


5. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nigel Farage, Bill Etheridge, som yttrade sig om de föregående inläggen och det meddelande som ordförandeskapet gjort under förmiddagen (talmannen gjorde klargöranden), Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Nigel Farage för EFDD-gruppen (talmannen frågade och gjorde klargöranden), Marine Le Pen för ENF-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Bill Etheridge ställde en fråga ("blått kort") till Konstantinos Papadakis, som bevarade den, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg och Georgios Epitideios.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Maria Grapini yttrade sig om debattens förlopp.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare::

- Mike Hookem gjorde ett personligt uttalande med anledning av Manfred Webers och talmannens inlägg i början av debatten (talmannen gjorde klargöranden),

- Nigel Farage yttrade sig om den exterritorialitet som parlamentets byggnader i Strasbourg lär omfattas av (talmannen påminde om ordningsreglerna för ledamöterna och beskrev de omständigheter som föranlett att ärendet överlämnants till den allmänna åklagaren),

- Philippe Lamberts yttrade sig om nedläggningen av den främsta oppositionsdagstidningen i Ungern och uppköpet av den av en till den ungerska premiärministern närstående person.

- Gerard Batten,

- Eleonora Forenza yttrade sig om gripandet av de två borgmästarna i Diyarbakir och motståndet i Vallonien mot Ceta-avtalet (talmannen gjorde klargöranden).

Talare: Talmannen hyllade två avgående ledamöter, Matthias Groote och Richard Howitt, och Richard Howitt uttalade sig.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 avseende kommissionen,

— Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

Enligt fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna förslagen till ändringar anges i bilagan ”Antagna texter”.)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:


Före omröstningen:

Jens Geier (föredragande) avgav först följande förklaring:

”Den 17 oktober 2016 antog kommissionen en ändringsskrivelse. Förutom den traditionella uppdateringen av de beräknade behoven av jordbruks- och fiskeutgifter innehåller denna ändringsskrivelse delar som är avgörande vikt för halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen 2014-2020. Den visar på de grundläggande kopplingar som finns mellan budgeten för 2017 och revideringen av den fleråriga budgetramen. Parlamentet förväntar sig att rådet kan uttala sig om denna ändringsskrivelse senast när förlikningsförfarandet inleds. Europaparlamentet är fast beslutet att innan årets utgång slutföra budgetförfarandet för 2017 och revideringen av den fleråriga budgetramen. Detta kräver konsekventa förhandlingar. I detta sammanhang förväntar sig Europaparlamentet att rådet visar prov på god vilja.”

”Belopp:

— Punkt 15 04 77 12 ”Förberedande åtgärd Europa för festivaler, festivaler för Europa (EFFE)” (ändring 529): betalningarna ska justeras till 175 000 EUR.

Budgetposter:

— Punkt 09 05 77 10 ”Pilotprojekt Ram för bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet” (ändring 1573): budgetposten ska korrigeras till 09 04 77 10.

— Punkt 33 02 77 19 ”Pilotprojekt Övervakning och coaching genom idrott för ungdomar som riskerar att bli radikaliserade” (ändring 1611): budgetposten ska korrigeras till 15 02 77 19.”

Slutligen föreslog Indrek Tarand (föredragande) följande tekniska justeringar av avsnitt I (Europaparlamentet – Organisationsschema):

— När det gäller posten som direktör för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser vore det lämpligt att ändra ”en permanent AD12-tjänst” till en ”temporär AD12-tjänst”.

— Omröstningen om ändringsförslag 1556 skulle delas upp i två delar (särskild omröstning skulle hållas om orden ”fler än 76 tjänster” för de politiska grupperna).”

Talmannen konstaterade att denna begäran lades fram efter det att tidsfristen löpt ut, varför den inte beaktades.

Parlamentet godkände de övriga förslagna ändringarna.

Janusz Korwin-Mikke yttrade sig om talen, Jens Geier gav närmare upplysningar om dem.

Under omröstningen yttrade sig Marc Tarabella om omröstningens förlopp.

Efter omröstningen:

Ivan Lesay (rådets tjänstgörande ordförande) noterade skillnaderna mellan parlamentets och rådets respektive ståndpunkter och uttryckte sitt stöd för sammankallandet av förlikningskommittén i enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


6.2. Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0411)


6.3. Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (2016/2931(RSP))

Resolutionsförslag B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0412)


6.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Estland – EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – Budgetutskottet - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0413)


6.5. Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0414)


6.6. Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0415)


6.7. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 [2016/2101(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transfetter (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000105/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000106/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Resolutionsförslag B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0417).


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jens Geier och Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr och Seán Kelly

Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly och Jasenko Selimovic

Andrabehandlingsrekommendation Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy och Seán Kelly

Andrabehandlingsrekommendation Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transfetter - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan och Seán Kelly.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (debatt)

Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt och Petri Sarvamaa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Eleftherios Synadinos.

Talare: Kristalina Georgieva och Klaus-Heiner Lehne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000126/2016) från Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Julie Ward för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Laura Ferrara, till kommissionen: EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt och Jean Lambert utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Jiří Pospíšil som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis och Igor Šoltes.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Situationen i norra Irak/Mosul (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Aymeric Chauprade, grupplös, Cristian Dan Preda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr och György Hölvényi.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk och Csaba Sógor.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016),

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016),

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen och Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016),

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016),

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016),

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Mosul/norra Irak (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 27.10.2016.


13. Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Situationen i Vitryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, och Jens Nilsson för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Anna Elżbieta Fotyga.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.


15. Situationen för journalister i Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Kati Piri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous och Patrick Le Hyaric.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan och Julie Ward.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016),

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho och Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić och Raffaele Fitto för ECR-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016),

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy och Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016),

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Hannu Takkula för ALDE-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016),

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Manolis Kefalogiannis för PPE-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016),

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 27.10.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


16. Delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Emma McClarkin i stället för Brian Crowley.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


17. Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Corina Crețu.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016),

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi och Julia Pitera för PPE-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016),

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016),

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016),

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016),

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016),

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 27.10.2016.


18. Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (debatt)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki och Marian-Jean Marinescu redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Ivan Lesay (rådets tjänstgörande ordförande) och Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Miroslav Poche för S&D-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, och Petri Sarvamaa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i protokollet av den 27.10.2016.


19. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för Venus spp. i Italiens territorialvatten (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1394/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa pelagiska fisken i de sydvästliga vattnen (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för fisket efter piggvar i Svarta havet (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 19 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömningsstandarder avseende riktmärkning av portföljer och förfaranden för utbyte av bedömningar (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 september 2016

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerad akt för vilken remissen har översänts och tidsfristen har ändrats från 1 till 3 månader på kommissionens begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 6 oktober 2016, på begäran av kommissionen.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för det ansvariga utskottet har begärt att kommissionen ska göra en rättelse:

Efter behandlingen av den delegerade akten ”Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa – C(2016)6272hade fiskeriutskottet begärt att kommissionen skulle göra en rättesle av den föreslagna texten i artikel 3:

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel1 ska skyldigheten att landa fångster av torsk enligt denna förordning endast vara tillämplig om förordning (EG) nr 1342/2008 eller kapitel III i den förordningen upphör att gälla före den 1 januari 2017.”

Formuleringen före den 1 januari 2017” borde ändras till ”från och med den 1 januari 2017”.


20. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen vad gäller bly (COM(2016)05602016/2962(RPS) - tidsfrist: 9 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI, ITRE

- Kommissionens förordning om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna IV och X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller särskilt godkännande av verksamhet med enmotoriga turbinmotorflygplan under mörker eller under instrumentväderförhållanden och kraven för godkännande av utbildning om farligt gods avseende kommersiell specialiserad verksamhet, icke-kommersiell verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg och icke-kommersiell specialiserad verksamhet med komplexa motordrivna luftfartyg (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - tidsfrist: 10 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar genom tillägg av bilaga om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - tidsfrist: 22 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller förteckningen över verksamma ämnen (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - tidsfrist: 19 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om utseende av EU:s referenslaboratorium för sjukdomar som orsakas av capripoxvirus (lumpy skin disease och får- och getkoppor), om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta laboratorium samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (D047122/02 –- 2016/2944(RPS) - tidsfrist: 14 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller parametrar för omvandling av animaliska biprodukter till biogas eller kompost, villkor för import av sällskapsdjursfoder och för export av bearbetad naturgödsel (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - tidsfrist: 18 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - tidsfrist: 7 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - tidsfrist: 7 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


21. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 29/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 30/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 5-INF/2016 – Domstolen (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 6-INF/2016 – Domstolen (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 7-INF/2016 – Domstolen (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 593.008/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy