Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно здравето на новородените (B8-1021/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опасностите, свързани с високите нива на звука при използването на слушалки (B8-1022/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската агенция по химикали (B8-1023/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската агенция за околната среда (B8-1025/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (B8-1026/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската агенция по морска безопасност (B8-1028/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно кризата, засягаща производителите на мляко (B8-1029/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно предоставянето на освобождаване от задължението за регистриране на естествените етерични масла от лавандула в рамките на Регламента REACH (B8-1030/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (B8-1031/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (B8-1032/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (B8-1033/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Сателитния център на Европейския съюз (B8-1034/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde и Marie-Christine Boutonnet. Предложение за резолюция относно зоотерапията (B8-1035/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската фондация за обучение (B8-1036/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахване на кастрирането на свинете (B8-1037/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахване на изпилването на зъбите на свинете (B8-1038/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на крави с бозаещи телета (B8-1039/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на телета (B8-1040/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахване на купирането на опашките на свинете (B8-1041/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на говеда (B8-1044/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно бракониерството на африкански и азиатски слонове (B8-1045/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на млекодайните крави (B8-1046/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейския институт за изследване на сигурността (B8-1047/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейския институт за равенство между половете (B8-1048/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (B8-1049/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно органа на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (B8-1050/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно бактериите, резистентни на антибиотици (B8-1059/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно борбата срещу детската порнография (B8-1091/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно борбата срещу разхищението на хартия (B8-1092/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проблемите, предизвикани от финансирането без посредник на предприятията (B8-1093/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно структурните дисбаланси в международната търговия, причинени от нелоялната китайска конкуренция (B8-1094/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно паричните преводи от развитите към най-слабо развитите страни (B8-1095/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последиците от политиките за реформа на пенсионните системи в период на криза (B8-1096/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Florian Philippot и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно проекта за облекчаване на визовия режим за турски граждани (B8-1097/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Florian Philippot и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно плана за преструктуриране на дружеството „Арева“ и правото за получаване на държавни помощи (B8-1098/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предотвратяването на конфликти на интереси за бивши членове на Европейската комисия (B8-1099/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за специфични и по-подходящи програми за насърчаване на повторната трудова интеграция на лицата на възраст над 50 години (B8-1100/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно развитието на борбата срещу фалшифицирането (B8-1101/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно реформата на системата за пътна безопасност (B8-1102/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (B8-1103/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (B8-1104/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно ядрената енергия (B8-1105/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно ограничаване на употребата на пестициди за по-добро опазване на водата (B8-1106/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно настаняването в приемни семейства на деца, останали сираци вследствие на убийството на жени (B8-1107/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно борбата срещу трафика на слонова кост към Европа благодарение на лова с цел събиране на трофеи (B8-1108/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правилното управление на водите (B8-1109/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно условията за наемане на работа в сектора на въздушния транспорт (B8-1110/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно Програмата за подкрепа на структурните реформи и ангажираността на държавите членки (B8-1111/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

Правна информация - Политика за поверителност