Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

DEVE

rådgivande utskott:

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om neonatal hälsa (B8-1021/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om riskerna med höga ljudnivåer vid användningen av hörlurar (B8-1022/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska kemikaliemyndigheten (B8-1023/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska miljöbyrån (B8-1025/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av genomförandeorganet för innovation och nätverk (B8-1026/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (B8-1028/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om krisen för mjölkproducenter (B8-1029/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om att bevilja undantag för naturlig eterisk lavendelolja inom ramen för Reach-förordningen (B8-1030/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens järnvägsbyrå (B8-1031/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (B8-1032/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (B8-1033/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens satellitcentrum (B8-1034/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Dominique Bilde och Marie-Christine Boutonnet. Förslag till resolution om husdjursterapi (B8-1035/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (B8-1036/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av kastrering av grisar (B8-1037/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av tandfilning på grisar (B8-1038/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av am- och dikor (B8-1039/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av kalvar (B8-1040/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avskaffande av svanskupering på grisar (B8-1041/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av stutar (B8-1044/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om olaglig jakt på afrikanska och asiatiska elefanter (B8-1045/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förhållandena vid uppfödning av mjölkkor (B8-1046/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (B8-1047/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska jämställdhetsinstitutet (B8-1048/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (B8-1049/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om Europeiska enheten för rättsligt samarbete (B8-1050/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om antibiotikaresistenta bakterier (B8-1059/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om kampen mot barnpornografi (B8-1091/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kampen mot pappersslöseri (B8-1092/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om problemen som orsakas av företagens direktfinansiering (B8-1093/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den strukturella obalansen i den internationella handeln till följd av illojal konkurrens från Kina (B8-1094/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om penningöverföringar från utvecklade länder till utvecklingsländerna (B8-1095/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om konsekvenserna av reformen av pensionssystemen i kristider (B8-1096/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Florian Philippot och Sophie Montel. Förslag till resolution om viseringsliberalisering för turkiska medborgare (B8-1097/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Florian Philippot och Sophie Montel. Förslag till resolution om en omstruktureringsplan för Areva och rätten till statligt stöd (B8-1098/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förebyggande av intressekonflikter bland före detta ledamöter av Europeiska kommissionen (B8-1099/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av specifika program för att hitta nya jobb till personer över 50 år (B8-1100/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utveckling av kampen mot varumärkesförfalskning (B8-1101/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om reformering av systemet för trafiksäkerhet (B8-1102/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (B8-1103/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggningen av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (B8-1104/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kärnenergi (B8-1105/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om att begränsa användningen av bekämpningsmedel för att främja skyddet av vatten (B8-1106/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om föräldralösa barn till kvinnor som mördats – tilldelning av vårdnad (B8-1107/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om den troféjakt som bidrar till kampen mot elfenbenshandeln till Europa (B8-1108/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om korrekt förvaltning av vattenresurser (B8-1109/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om anställningsvillkor i luftfartssektorn (B8-1110/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

TRAN

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stödprogrammet för strukturreformer och medlemsstaternas deltagande (B8-1111/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy