Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2872(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1126/2016

Разисквания :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Гласувания :

PV 27/10/2016 - 8.8

Приети текстове :

P8_TA(2016)0425

Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

3. Европейската доброволческа служба (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000107/2016) зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa разви въпроса.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Milan Zver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Момчил Неков, Ryszard Czarnecki, Илхан Кючюк, Kateřina Konečná, Francesc Gambús и Cécile Kashetu Kyenge.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказа се Tibor Navracsics.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Silvia Costa и Petra Kammerevert, от името на групата S&D, относно доброволчеството и Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver и Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer и Angel Dzhambazki, от името на групата ECR, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 27.10.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност