Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2956(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1169/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1169/2016

Keskustelut :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2016 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg

8.5. Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne (2016/2956(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1159/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0422)

(Päätöslauselmaesitys B8-1169/2016 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö