Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2956(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1169/2016

Ingivna texter :

B8-1169/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Omröstningar :

PV 27/10/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg

8.5. Situationen i norra Irak/Mosul (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))

Resolutionsförslag B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1159/2016

(ersätter B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie och László Tőkés för PPE-gruppen,

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0422)

(Resolutionsförslag B8-1169/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy