Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

8.6. Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1158/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1162/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Helmut Scholz και Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0423)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου