Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

8.8. Европейската доброволческа служба (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000107/2016) зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Предложения за резолюция B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1126/2016

(за замяна на B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska от името на групата PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka и Marlene Mizzi, от името на групата S&D;

—   Angel Dzhambazki и Andrew Lewer, от името на групата ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic и Hannu Takkula, от името на групата ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Rebecca Harms и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2016)0425)

Правна информация - Политика за поверителност