Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg

8.8. Europæisk volontørtjeneste (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000107/2016) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Forslag til beslutning B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1126/2016

(erstatter B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

stillet af:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka og Marlene Mizzi, for S&D-Gruppen

—   Angel Dzhambazki og Andrew Lewer, ECR-Gruppen

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic og Hannu Takkula, for ALDE-Gruppen

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen

—   Rebecca Harms og Ernest Maragall, forVerts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0425)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik