Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

8.8. Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000107/2016) που κατέθεσε Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1126/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka και Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Angel Dzhambazki και Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou και Δημήτριος Παπαδημούλης , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rebecca Harms και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0425)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου