Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - Strasbourg

8.8. Euroopa vabatahtlik teenistus (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus, mille (O-000107/2016) esitas Silvia Costa CULT-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa vabatahtlik teenistus (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1126/2016

(asendades B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka ja Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel;

—   Angel Dzhambazki ja Andrew Lewer fraktsiooni ECR nimel;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Rebecca Harms ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0425)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika