Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. lokakuuta 2016 - Strasbourg

8.8. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000107/2016) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Päätöslauselmaesitykset B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1126/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka ja Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta

—   Angel Dzhambazki ja Andrew Lewer ECR-ryhmän puolesta

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0425)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö