Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 27 d. - Strasbūras

8.8. Europos savanorių tarnyba (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000107/2016), kurį pateikė Silvia Costa CULT komiteto vardu Komisijai: Europos savanorių tarnyba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1126/2016

(keičia B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka ir Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu;

—   Angel Dzhambazki ir Andrew Lewer ECR frakcijos vardu;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0425)

Teisinė informacija - Privatumo politika