Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris - Strasbūra

8.8. Eiropas Brīvprātīgo dienests (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000107/2016) un kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Brīvprātīgo dienests (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1126/2016

(aizstāj B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka un Marlene Mizzi S&D grupas vārdā;

—   Angel Dzhambazki un Andrew Lewer ECR grupas vārdā;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0425).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika