Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg

8.8. Wolontariat europejski (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000107/2016), które skierowali Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wolontariat europejski (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Projekty rezolucji B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1126/2016

(zastępujący B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w imieniu grupy PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka i Marlene Mizzi, w imieniu grupy S&D;

—   Angel Dzhambazki i Andrew Lewer, w imieniu grupy ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic i Hannu Takkula, w imieniu grupy ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms i Ernest Maragall, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0425)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności