Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 27 octombrie 2016 - Strasbourg

8.8. Serviciul european de voluntariat (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000107/2016) adresată de Silvia Costa, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Serviciul european de voluntariat (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Propuneri de rezoluții B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1126/2016

(care înlocuiește B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

depusă de următorii deputați:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka și Marlene Mizzi, în numele Grupului S&D;

—   Angel Dzhambazki și Andrew Lewer, în numele Grupului ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic și Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Rebecca Harms și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2016)0425)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate