Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg

8.8. Európska dobrovoľnícka služba (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000107/2016), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európska dobrovoľnícka služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Návrhy uznesenia B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1126/2016

(nahrádzajúci B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

podaný týmito poslancami:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka a Marlene Mizzi, v mene skupiny S&D;

—   Angel Dzhambazki a Andrew Lewer, v mene skupiny ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic a Hannu Takkula, v mene skupiny ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rebecca Harms a Ernest Maragall, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0425)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia