Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург

12. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (11197/1/2016 - C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт (11198/1/2016 - C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (11199/1/2016 - C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (11625/1/2016 - C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своята позиция, започва да тече от утре, 28 октомври 2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност