Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 października 2016 r. - Strasburg

12. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 28 października 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności