Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Приложение към предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2012/2002, (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 322 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - EE кандидат (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — автомобилна промишленост, подадено от Испания (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

INTA, IMCO

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2016/2030(INI)) - AFET - Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON - Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно (2016/2056(INI)) - ECON - Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA - Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Доклад относно прилагането на европейската заповед за плащане (2016/2011(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (2016/2063(INI)) - ECON - Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Доклад относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (2016/2076(INI)) - ENVI - Докладчик: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Становище относно нови възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни бизнес модели (2015/2349(INI)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Доклад относно оползотворяването на потенциала на превоза на пътници по вода (2015/2350(INI)) - TRAN - Докладчик: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Проект за доклад относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“ (2016/2033(INI)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Доклад относно отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води (2015/2352(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA - Докладчик: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI - Докладчик: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Доклад относно декларациите за интереси на членовете на Комисията – насоки (2016/2080(INI)) - JURI - Докладчик: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Доклад относно Европейския съюз за отбрана (2016/2052(INI)) - AFET - Докладчик: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2016/2067(INI)) - AFET - Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (2016/2115(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (2016/2107(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Доклад относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (2016/2139(INI)) - DEVE - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG - Докладчик: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON - Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO - Докладчик: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. (2016/2150(INI)) - PETI - Докладчик: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH - Докладчик: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Правна информация - Политика за поверителност