Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 21. listopadu 2016 - Štrasburk

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2012/2002, (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s článkem 322 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Částečná obměna členů Účetního dvora – EE zástupce (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana Automobilový průmysl (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Νávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

INTA, IMCO

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (2016/2030(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Zpráva o zelené knize o maloobchodních finančních službách (2016/2056(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Zpráva o využívání řízení o evropském platebním rozkazu (2016/2011(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2015 (2016/2063(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Zpráva o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (2016/2076(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Zpráva o nových příležitostech pro malé dopravní podniky, včetně obchodních modelů založených na užší spolupráci (2015/2349(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Zpráva o využití potenciálu osobní vodní dopravy (2015/2350(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Zpráva na téma „Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“ (2016/2033(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Zpráva o odpovědnosti, náhradě a finančním zajištění v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (2015/2352(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Zpráva k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny (2016/2080(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Zpráva o evropské obranné unii (2016/2052(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) (2016/2067(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (2016/2115(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (2016/2107(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Zpráva o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce (2016/2139(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2015 (2016/2150(INI)) - výbor PETI - Zpravodaj: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí