Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. november 2016 - Strasbourg

8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 322 ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodificeret udgave) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - EE kandidat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

INTA, IMCO

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Betænkning om grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (2016/2056(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Betænkning om anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (2016/2011(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Betænkning om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (2016/2076(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Betænkning om nye muligheder for små transportvirksomheder, herunder samarbejdsbaserede forretningsmodeller (2015/2349(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Betænkning om udnyttelse af vandvejstransportens potentiale (2015/2350(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Betænkning om vejen mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig (2016/2033(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Betænkning om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (2015/2352(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Betænkning om kommissærers interesseerklæringer - retningslinjer (2016/2080(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Betænkning om en europæisk forsvarsunion (2016/2052(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2016/2067(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2115(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2107(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Betænkning om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (2016/2139(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 (2016/2150(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik