Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 322 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου,ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

INTA, IMCO

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (2016/2030(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2016/2056(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (2016/2011(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0299/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (2016/2063(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (2016/2076(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Έκθεση σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων (2015/2349(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (2015/2350(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Έκθεση με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ» (2016/2033(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (2015/2352(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0308/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (2016/2067(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος(A8-0318/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0319/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (2016/2139(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (2016/2150(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0331/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου