Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 21. marraskuuta 2016 - Strasbourg

8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee SEUT-sopimuksen 322 artiklan mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – EE ehdokas (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee SEUT-sopimuksen 282 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

LIBE, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

INTA, IMCO

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (2016/2030(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Mietintö aiheesta ”Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista” (2016/2056(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Mietintö eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamisesta (2016/2011(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2015 (2016/2063(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Mietintö EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (2016/2076(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Mietintö pienten liikennealan yritysten uusista mahdollisuuksista ja yhteistyöhön perustuvista liiketoimintamalleista (2015/2349(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Mietintö vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntämisestä (2015/2350(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Mietintö aiheesta ”kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen” (2016/2033(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Mietintö merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvästä vastuusta, korvauksista ja taloudellisista turvajärjestelyistä 2015/2352(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Mietintö komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksista – suuntaviivoja (2016/2080(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Mietintö Euroopan puolustusunionista (2016/2052(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaisen selvityksen perusteella) (2016/2067(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Mietintö Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2115(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Mietintö Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2107(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Mietintö kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamisesta (2016/2139(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2015 (2016/2150(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Ukrainan ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö