Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 21. studenog 2016. - Strasbourg

8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br.541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

U skladu s člankom 322. Ugovora, predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za2017. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - EE kandidat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji kao odgovor na zahtjev Španjolske – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)br. 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU)br. 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne neusklađenosti s trećim zemljama (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

INTA, IMCO

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2016/2030(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON - izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Izvješće o Zelenoj knjizi o maloprodajnim financijskim uslugama (2016/2056(INI)) - ECON - izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA - izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Izvješće o primjeni postupka za europski platni nalog (2016/2011(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2015. (2016/2063(INI)) - ECON - izvjestitelj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Izvješće o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (2016/2076(INI)) - ENVI - izvjestiteljica: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Izvješće o novim prilikama za mala prijevoznička poduzeća, uključujući poslovne modele temeljene na suradnji (2015/2349(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Izvješće o ostvarivanju potencijala putničkog prijevoza vodnim putovima (2015/2350(INI)) - TRAN - izvjestitelj: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Izvješće na temu „Prema konačnom sustavu PDV-a i borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om” (2016/2033(INI)) - ECON - izvjestitelj: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Izvješće o odgovornosti, naknadi štete i financijskom jamstvu za odobalne naftne i plinske djelatnosti (2015/2352(INI)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA - izvjestitelj: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI - izvjestitelj: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Izvješće o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice (2016/2080(INI)) - JURI - izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Izvješće o Europskoj obrambenoj uniji (2016/2052(INI)) - AFET - izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) (2016/2067(INI)) - AFET - izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2115(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2107(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Izvješće o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje (2016/2139(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO - izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2015. godine (2016/2150(INI)) - PETI - izvjestitelj: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Ukrajine i Europola (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE - izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH - izvjestiteljica: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti