Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras

8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 322 straipsnį, Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017m. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

AFET, LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. EE kandidatas (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnį, Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/1164, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimais (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

INTA, IMCO

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (2016/2030(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl mažmeninių finansinių paslaugų (2016/2056(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Pranešimas dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo (2016/2011(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2015 m. metinės ataskaitos (2016/2063(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Pranešimas dėl ES veiksmų plano siekiant sustabdyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais (2016/2076(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Pranešimas dėl naujų galimybių mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimu grindžiamus verslo modelius (2015/2349(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Pranešimas on unleashing the potential of waterborne passenger transport (2015/2350(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Pranešimas Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (2016/2033(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Pranešimas dėl atsakomybės ir kompensacijų už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinio užtikrinimo (2015/2352(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Pranešimas dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių (2016/2080(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Pranešimas dėl Europos gynybos sąjungos (2016/2052(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) (2016/2067(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą (2016/2115(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą (2016/2107(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimo (2016/2139(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant iš 2017 m. Sąjungos bendrojo biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl prekių, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2015 m. veiklą (2016/2150(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika