Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 21. novembris - Strasbūra

8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 322. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana – EE kandidāts (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu pēc Spānijas pieteikuma EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive saņemšanas (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Padomes lēmums par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu (ES) 2016/1164 (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

INTA, IMCO

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par ES stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (2016/2030(INI)) - AFET komiteja - Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON komiteja - Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016).

- Ziņojums par Zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (2016/2056(INI)) - ECON komiteja - Referents: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA komiteja - Referents: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016).

- Ziņojums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošanu (2016/2011(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016).

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskatu (2016/2063(INI)) - ECON komiteja - Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016).

- Ziņojums par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (2016/2076(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Catherine Bearder (A8-0303/2016).

- Ziņojums par jaunām iespējām maziem transporta uzņēmumiem, tostarp uz sadarbību orientētiem uzņēmējdarbības modeļiem (2015/2349(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par informācijas apmaiņas mehānisma izveidi sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un par Lēmuma Nr. 994/2012/ES atcelšanu (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016).

- Ziņojums par potenciāla atraisīšanu pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (2015/2350(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Keith Taylor (A8-0306/2016).

- Ziņojums par virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņu ar krāpšanu PVN jomā (2016/2033(INI)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0307/2016).

- Ziņojums par atbildību, kompensāciju un finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz atkrastes naftas un gāzes nozares darbībām (2015/2352(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0310/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA komiteja - Referents: Hannu Takkula (A8-0311/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Stefan Eck (A8-0313/2016).

- Ziņojums par komisāru interešu deklarācijām — pamatnostādnes (2016/2080(INI)) - JURI komiteja - Referents: Pascal Durand (A8-0315/2016).

- Ziņojums par Eiropas aizsardzības savienību (2016/2052(INI)) - AFET komiteja - Referents: Urmas Paet (A8-0316/2016).

- Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (2016/2067(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (2016/2115(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (2016/2107(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016).

- Ziņojums par attīstības sadarbības efektivitātes palielināšanu (2016/2139(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Patricija Šulin (A8-0323/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0329/2016).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2015. gadā (2016/2150(INI)) - PETI komiteja - Referents: Notis Marias (A8-0331/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0342/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH komiteja - Referente: Diane Dodds (A8-0325/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika